Naar aanleiding hiervan,deelt de Voorzitter mede,dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten,in deze verga dering den Raad de gelegenheid te geven zijn gevoeleii hier omtrent te doen kennen. Spreker zegt,dat Gedeputeerde Staten een brief heb ben geschreven,waarin zij het gevoelen van den Raad vragen omtrent hun voornemen tot verhooging van het subsidie voor den ombouw van den Nispenscheweg van 10/ tot 20$,waarbij alsdan het beheer en onderhoud aan de provincie zal komen, doch de gemeente een onderhoudsbijdrage zal hebben te be - talenwaarvan het bedrag volgens eene bepaalde formule zal v/orden vastgesteld. Ou zijne aanvraag is aan spreker mede gedeelddatwanneer de gemeente op dit voorstel zou ingaan deze jaarlijks f 13000,- voor onderhoud zal hebben te be talen, Spreker zegt,dat het Rijk,als zijne inlichtingen juist zijn,een breeder standpunt inneemt en voornemens is 1/3 gedeelte der kosten voor het Rijk, 1/3 gedeelte voor de provincie en 1/3 gedeelte voor de gemeente te doen komen en dat in dit geval het onderhoud ten laste van het rijk zou komen. Spreker deelt verder mede,dat hij gisteren telefo nisch bericht heeft gekregen,dat de Minister den Nispen scheweg zal komen bezichtigen en dat reeds een datum is genoemd,doch dat spreker daaromtrent officieel nog niets heeft gehoord. Op verzoek van den Voorzitter &eeft de Secretaris voorlezing van het schrijven van Gedeputeerde Staten,waarin de voorwaarden worden genoemdwaarop zij voornemens zijn de toekenning van een provinciaal subsidie te bevorderen. De VOORZITTER zegt,dat het hem voorkomt,dat het thans wenschelijk is niet langer te talmen,waarom hij persoon lijk

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 2