VERGADERING VAN DINSDAG, 1 APRIL 1950. Geopend te elf uur des voormiddags. VOORZITTER DE HEER A.L.G.H.M.COENEN,BURGEMEESTER. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren G.J. Konings en J.RiddersWethoudersen de heeren J.A.Voeten, J. Verhei jen, j.W.Vermunt, p.p.van ^verveld, A.W.Smoor, C.A.Valkenburg, G.P.van Nassau, C.J.Jongenelen, P.C.C.Broos A.P.Romsom, M.'L. A. Ignatius G. J.Braakhuis en C.G.Damen, leden. SEC RETA RIS D3 HEER AARADEMAKERS Aan de orde is VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OMTRENT DE INNING VAN ACHTERSTALLIGE RENTE EN AFLOSSING VAN DOOR J. HAVERKORT VAN DE GEMEENTE OP HYPOTHEEK GELEENDE GELDEN. Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad de door Burgemeester en Wethouders bij hun prae -advies no.é>25 voorgestelde maatregelen te nemen tot inning van de door J.Haverkort aan de gemeente verschuldigde bedragen wegens rente en aflossing van hem op hypotheek ter leen verstrekte gelden. BESPREKING OMTRENT DE VERNIEUWING VAN DEN NIS PEN - SCHEWEG. De VOORZITTER geeft een uiteenzetting van de ver schillende pogingen die zijn aangewend om eene gunstige beschikking te verkrijgen vanwege het rijk en de provincie inzake den noodzakelijken ombouw van den Nispenscheweg. Spreker memoreertdat de Minister van Waterstaat toegezegd had den weg te komen bezichtigen,doch dat,door ontijdige publicatie hiervan niets is gekomen; dat daarna de Mi nister weder heeft beloofd te zullen overkamen,doch dat ook dit bezoek weder tweemaal is uitgesteld en daarvan tot dusver nog geen uitvoering is gegeven. Nanr

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 1