Fispensche weg op feestelijke wijze" zal plaats hebben wordt met 15 tegen 1 stem besloten de opening lfieestelijk te doen plaats hebben. Verdere besprekingen leiden er vervolgens toe,dat in open bare vergadering verder stemming zal plaats hebben over de vol gende thans door Burgemeester en Wethouders gedane voorstellen 1°. aan het Propagandacomité voor den Fispenscheweg over eenkomstig zijn bij request van 15 October 19Jo gedaan ver zoek eene bijdrage toe te kennen van f 500. - in de kosten van de te voeren propaganda. 2°. aan Burgemeester en Wethouders voor de officieele openstelling van den Fispenscheweg en voor het met die open stelling dd)en gepaard gaan van feestelijkheden een blanco cred diet te verleenen. Vervolg ns wordt in d>penbare vergadering overgegaan. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 12