toch wel eens op het gemak mag worden over gedacht. Hij zegt op het oogenblik schrikbaar weinig er voor te voelen,thans te gaan rehabiliteeren. Het vergrijp toch van den directeur v/as van dien aard,dat hij voor ontslag moest in aanmerking komen,doch daar gebrek aan toezicht van Burgemeester en Wet houders en de Commissie van advies mede in het spel waren,is hij niet ontslagen,maar teruggesteld. Spreker was van meening dat indien nu gedurende eenige jaren op den directeur was toe gezien,hij reden tot tevrdenheid gaf er wellicht eene wijziging zou kunnen plaots hebben,maar niet na een jaar tijd zooals thans het geval zou zijn,vooral,waar toch nog niet kan gebleken zijn,of de ambitie van den directeur werkelijk zoo groot en wel gemeend is. De VOOR Z ITT BR meent,dat het na het gespro^kene aller minst lp den weg van Burgemeester en Wethouders ligt een voor stel tot rehabiliteering te doen of verder te pousseeren,ook hij acht de termijn wel wat kort,zoodat het zou kunnen zijn, dat de ambitie bij den directeur dan ifcoch weg raakt,omdat het perspectief weg is. Spreker zou er daarom voor zijn de regeling te laten,zooals zij thans is,en er,indien gewenscht, mettertijd op terug te komen. Zonder verdere bespreking of hoofdelijke stemming blijkt re vergadering zich met deze mee ning te kunnen vereenigen. De heer RIDDERS brengt daarna alsnog in het midden,dat het naar zijn oordeel in het belang van het bedrijf zal zijn, indien over het in deze vergadering besprokene niets naar buiten uitlekt en de leden van de vergadering daaromtrent de strikste geheimhouding zullen bewaren. III. Bespreking omtrent de al of niet feestelijke opening vah den Fispenseheweg. Fa breedvoerige bespreking,waarbij verschillende leden als hunne meening te kennen geven,dat de opening van den Fispensche

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 11