De heer VERHEIJEN is van meening,dat de gemeente thans alleen heeft te zorgen voor cornmüïiaal verkeer en dat een verhaöding van 3 Meter breedte met desnoods een fietspad van 1 Meter voor dat verkeer voldoende zal zijn; het lijkt hem niet onmogeiijk,dat de gemeente in eene dergelijke verhar ding eene behoorlijke bijdrage uit de provinciale kas zou kunnen verkrijgen. De heer ROMSOM zou er voor zijn,alsnog pogingen tot het verkrijgen van medewerking van het Rijk te doen aanwen den door eene Commissie van drie leden uit den Raad. De heer JONGENEDEN zegt,dat hij het met den heer Rom- som volkomen eens is zonder daardoor te willen afdingen op hetgeen door den Voorzitter in deze is gedaan en wien hij voor zijne bemoeiingen zelfs hulde wil brengen. Hij meent tevens goed te doen den Raad voor te stellen,mede in verband met meerder nadeel dat de gemeente Roosendaal door de Re geering o.a. door het wegnemen van den Raad van Arbeid werd aangedaantegen de handelwijze van den Minister te prote st eeren door het aannemen van de volgende motie: De Raad der gemeente Roosendaal en Nispen in openbare vergadering op Vrijdag 13 December bijeen kennisgenomen heb bende van de afwijzende houding van den Minister van Water staat ten aanzien der subsidieering van den Nispenscheweg. Gezien de noodzakelijkheid dat dezen weg binnen den kortstmogelijke tijd in orde wordt gebracht,ook mede met het oog op de Wereldtentoonstelling in 1930 in België Overtuigd dat de gemeente Roosendaal en Nispen finan cieel niet in staat is de kosten,noodig voor de vernieuwing van dezen weg,alleen'te dragen Betreurt het ten zeerste dat de Minister op het ver zoek van den Raad,om subsidie geen termen heeft kunnen vinden op dit verzoek een gunstige beslissing te nemen. Spreekt

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1929 | | pagina 9