De heer VERHEIJEN stelt voor het perceel sectie L no 3395 van den heer J.B.Hennekam voor de som van f 6500,-- aan te koopen en Burgemeester en Wethouders te machtigen onderhande lingen aan te knoopen ten einde tot aankoop van het daarnaast gelegen perceel te geraken,nadat dit zoo mogelijk^ zal zijn onbewoonbaar verklaard. Het voorstel v/ordt ondersteund door de heeren Valkenburg en Voeten. De heer Van Overheid zegt,dat hij wegens verv/antschap met den verkooper niet aan de stemming zal deelnemen Vervolgens wordt overeenkomstig het voorstel van den Voorzitter in openbare vergadering over ge gaan, ten eiijde over het voorstel van den heer Verheijen en de daarvoor noodige be- grootingswijziging de stemming te doen plaats hebben. DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1929 | | pagina 7