Vergadering met gesloten deuren van Donderdag, 22 Augustus 1929» Geopend te 12-g- uur. VOORZITTER;DE HEER KONI NGSWAARNEMENB BURGEMEESTER Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren J.Ridderswet - houder en de heeren J.Verheijen, P.C.C.Broos, J.A.Voeten, J.W. Vermunt,M.L.AIgnatiusA.W.Smoor, G.G.Damen, P.P.van Overveld, J.Broos, GJ.Jongenelen, G.A.Valkenburg, G.P.vannNassaü, A.P. Romsom en G.J.Braakhuisleden. SEGRETARIS; DB HEER RADBMAKERS De VOORZITTER stelt aan de orde de bespreking van het door J.B.Hennekam gedane aanbod tot aankoop van het perceel aan de Hofstraatsectie L,no.3395> bestaande uit remise, stal en erf, ter grootte van 1 are en 90 centiaren,voor een bedrag van f 6500,- De heer VERHBIJBN meent dat het aannemen van het aanbod een uitkomst zal zijn voor de behoorlijke huisvesting van de po litie, doch dat het tevens aanbeveling zou verdienen het daarnaast gelegen krot in handen te krijgen en dat,ten einde tot dit laatste te geraken wellicht maatregelen konden genomen worden tot onbewoonbaarver klaring--, 1a De heer VERMUNT zegt,dat hij een beslissing in deze kwestie niet zou nemen,wanneer zooals thans het hoofd van politie niet thuis is; bovendien acht hij den prijs zeker eren— f 2000,-- te hoog. De heer P. BROOS zou er voor zijn,in plaats van door duren aankoop van omliggendemperceelen het tegenwoordige politiebu reau uit te breiden,waardoor nooit iets goeds zal kunnen ver kregen worden,een geheel nieuw politiebureau b.v. aan de Stations straat te bouwen. De heer JONGENELEN verklaart zich volkomen te kunnen ver eenigen met het rapport van de Commissaris van politie en daar door ook met de meening van den heer Verhei jen. De

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1929 | | pagina 6