Vergadering met gesloten deuren van DINSDAG,30 APRIL 1929. Geopend te één uur des namiddags VOORZITTER DE HEER COENENBURGEMEESTER Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren Konings en Ridders,wethouders en de heeren Ignatius, Voeten, Vermunt, Romsom, Van den Kerkhof, Smoor, Jongenelen, F,Broos, Damen, J.Broos, Van Nassau, Braakhuis en Van Overveld. SECRETARIS DE HEER RADEMAKERS Afwezig met kennisgeving wegens ongesteldheid de heer Verhe ijen. Aan de orde is de behandeling van de punten 12 en 13 van de agenda van dezen dag n.1. 12. BEZWAARSCHRIFTEN VAN J.J.R.MERKS EN DE WED.A.A. JONGENELEN,GEB. DE KLERK TEGEN HUNNE AANSLAGEN IN HET VER GUNNINGSRECHT? VERGUIEN IN GS JAAR I929/I930 (Prae-advies no.^2) De VOORZITTER deelt mede,dat blijkens het prae-advies de aanslagen van reclamanten f 60,- bedragen en berekend zijn naar eene geschatte huurwaarde der dranklocaliteiten van f 300,-, en dat naar aanleiding hunner reclame en het nader door den schatter der dranklocaliteiten uitgebracht advies Burgemeester en Wethouders voorstellen de huurwaarde van de dranklocaliteit van de Wed.Jongenelen te schatten op f 250,- en die van de dranklocaliteit van J.Merks op f 200,-waardoor het vergunningsrecht voor de eerstgenoemde f 50,- zal be dragen en voor laatstgenoemde f 1|0,-. De heer J,BROOS maakt bezwaar tegen het verlagen van de huurwaarde; hij vreestdatwanneer hierop wordt ingegaan, meerdere verzoeken om verlaging zullen inkomen en vraagt,of het daarom niet beter was,het percentagevolgens hetwelk van de huurwaarde vergunningsrecht wordt geheven,te verlagen. De heer F#BR00S zegt met genoegen de bezwaarschriften vqn

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1929 | | pagina 3