of zoodanige andere maatregelen te treffen,als voor het belang der gemeente zullen noodig zijn. De heer JONGENELEN zegt,in verband met de mededeelingen van den heer Verhei jen,er voor te zijn,dat er eene Commissie benoemd werd van drie leden,die deze aahgelegenheid zou onder zoeken,omdat Burgemeester er> Wethouders toch al met werk over laden zijnjhij geeft den heer Verheijen in overweging zijn voorstel in dien geest te wijzigen. De heer VERHEIJEN meent,dat de zaak nog al eehvoudig en onderzoek door eene Commissie niet noodig is; hij geeft te kennen,dat Burgemeester en Wethouders b.v. aan Haverkort zouden kunnen vragen,wie de advocaat zijner pertij is (daarbij voor zooveel noodig in aanmerking nemende,dat Haverkort als Ri jks - controleur zelf niet in deze zaken mocht betrokken geweest zijn om dan van dien advocaat nadere inlichtingen te zien te verkrijgen. Na eene daarop volgende korte verdere bespreking wordt overeengekomen in openbare vergadering te besluiten het onder havige punt aan te houden tot eene nadere vergadering,en wel uiterlijk tot die in de maand Mei te houden,ten einde Burge meester en Wethouders de gelegenheid te geven tot het inwinnen van nadere inlichtingen in den geest als door den heer Ver heijen aangegeven. De notulen van de vergaderingen met gesloten deuren van 7 December en 28 December j.1. worden achtereenvolgens onver anderd goedgekeurd en vastgesteld en wel die van 7 December j.1. met 15 tegen 1 stem (tegen stemde de heer J.Broos en die van 28 December j.1. met algemeene stemmen. Vervolgens wordt in openbare vergadering overgegaan. DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1929 | | pagina 2