Vergadering van Donderdag, k A p r i 1 1929» 1 B>eopend te 12 uur des iiamiddags. Voorzitter de heer Coenen, Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren Konings, Ridderswethouders en de heeren Verhei jen, Valkenburg,Vermunt Van Nassau, Smoor, Romsom, Ignatius, Damen, J.Broos, Jongenele Braakhuis, F. Broos, Van Over veld en Voeten. Secretaris de heer Rademakers. Aan de orde is Bespreking in zake den executorlalefa verkoop van het met gemeentelijke hypotheek aan de Spoorstraat gebouwd pand van J.Haverkort. De VOORZITTER deelt mede,dat Burgemeester en Wethouders dit punt op de agenda van de heden te houden vergadering heb ben vermeld alleen om den Raad,na de mededeelingen van het prae-advies na.531,de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de vraag,of het wenschelijk is al dan niet tot executo- rialen verkoop zal worden overgegaan. De heer VERHEIJ!EN brengt in herinnering,dat in het be gin van het vorigejaar op zijn voorstel niet tot executorialen verkoop werd overgegaan,omdat Haverkortnaar deze aan hem spreker had medegedeeld,betrokken was in eene procedure tegen eene Zwitsersche firma,die te zijnen gunste was beslist,dat dat in werkelijkheid ook zoo bleek te zijn,doch dat,toen het op uitkeeren aankwam,de kas der Zwitsersche firma bleek leeg te zijn,zoodat de resultaten voor de gemeente in deze nihil waren. Spreker zegt te weten,dat Haverkort thans nog betrokken is in eene procedure tegen den Staat der Nederlandenwelke ten gunste van Haverkort's partij is beslist en waaromtrent de schadevergoeding alsnog bij staat dient te worden vastge steld. Spreker stelt daarom voor Burgemeester en Wethouders te verzoeken zich ter nader onderzoek hieromtrent met Haver kort in verbinding te stellen,en dan van deze cessie te vordeien of

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1929 | | pagina 1