wijze te behandelen is deze weg gekozen; de bedoeling hiervar is echter niet een besluit te forceeren,het behoeft slechts een uiting te zijn van den wensch,dat zóó wordt voortgegaan, De VOORZITTER zegt,dat de Raad nu nog even ver is als toen de besprekingen begonnen en dat de vraag is,wat be doelde terreinen moeten kosten,wat de Raad tochhzeker wel mag weten. De heer VERHEIJEN zegt,dat de Voorzitter blijkbaar meent de zaak te moeten wantrouwen. De heer VERMUNT zegt,dat hij wantrouwend blijft tot hij weet wie achter deze zaak zit. De heer VAN OVERVELD zegt,met belangstelling te hebben geluisterd. Hij vindt het plan zeer romantisch en avontuur lijk. Het komt spreker voor,dat de combinatiedie de fabrieke wil stichten,op een cadeau van de gemeente zit te wachten en dat de gemeente met den last blijft zitten. Spreker acht ingaan op het x'oorstel een groote domheid,omdat de gemeente de terreinen voor vijf-dubbeleh prijs zou moeten aankoopen. Hij begrijpt niet hoe de Wethouder voor Openbare Werken nog een cent reisgeld heeft willen uitgeven voor zulke plannen. De heer JONGENELEN zou geen oogenblik geaarzeld heb ben om uit de gemeentekas een bedrag voor eebe industrie be schikbaar te stellen wanneer een financieele basis aanwezig was. Uit de redeneeringen van den heer Verhei jen heeft spreker geen enkele zekerheid kunnen putten; hij heeft geen enkelen persoon hooren noemen,die in de vennootschap zou zitten. Hij heeft gehoord,dat het eene fabriek zou worden van groote capaciteit; Hij vreest dan echter,dat deze fabriek Roosendaal wel niet als plaats van vestiging zou kiezen,om dat het bij hem vaststaatdat de bodem hier niet geschikt is voor een dergelijke industrie en zeker nietwanneer er eene cabid fabriek zou bij komen. Spreker gelooft niet,dat de fabriek kans van slagen heeft

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 8