GEMEENTERAAD VAN ROOSENDAAL SN NISPEN. VERGADERING met gesloten deuren van DINSDAG, 28 FE BRUARI 1928. Geopend te 11,50 des voormiddags. VOORZITTER: DE BURGEMEESTERDE HEER A.L.G.H.M.COENEN. Aanwezig met den Voorzitterde heeren G.J.Konings en J.RiddersWethoudersen de heeren J.A.Voeten, A.W.Smoor, A. P.Romsom, J.Verhel,ien, G. J. Jongenelen, M.L.A. Ignatius, J.W. Vermunt, F.C.C.Broos, G. P.van Nassau, J.Broos, J.Peeters, CA.Valkenburg, G.J.BraakhuisP.F.van Overveld en C.G. Damen,leden. SECRETARIS:DE HEER A.A.RADEMAKERS Aan de orde is 11. VOORSTEL VAN DRIE LEDEN VAN DEN RAAD TOT HET HOUDEN EENER BESPREKING OVER AANKOOP VAN TERREINENTEN EINDE DEZE AAN EENE TE ROOSENDAAL TE VESTIGEN INDUSTRIE IN ERFPACHT TE GE VEN DE VOORZITTER vraagt en verkrijgt toestemming om den hoofdcommies ter secretarieden heer Hontelé,deze vergadering te doen bijwonen. De heer VERHEIEN zegt,dat hij in October van het vorif jaar in contact is gekomen met eenige buitenlandsche indu- strieelen,die voornemens waren in Ze euwsch-Vlaanderen of Vlaanderen een electrothermische ijzersmeltevèn te stichten. Deze heeren bestudeerden de kwestie van den afvoer der ge produceerde artikelen. Spreker heeft de aandacht van deze heeren gevestigd op Roosendaal en de vraag gesteld of het niet mogelijk zou zijn deze industrie naar hier over te brengen,wat eehe conferentie hieromtrent tot gevolg heeft gehad. In Zeeuwsch-TBlaanderen of Vlaanderen zou voor deze industrie gebruik worden gemaakt van gas van een hoogover- bedrijf,dat thans nutteloos verloren gaat. Indien de gemeen te eenige compensatie wilde geven voor de voordeelen,die bij niet

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 5