v eb.no I D De heer VER HEI JEN zegt hierop, cLat geen termijn is genoemd. De heer P.Broos merkt op,dat wel blijkt,dat de gemeente oij woningbouw of steun daarvoor wel degelijk de waardevermin— dering moot m oogenschouw nemen,omdat bij eventueelen verkooo het pand het bedrag der hypotheek niet zal opleveren. Overeengekomen wordt,dat in de openbare vergadering zal worden voorgesteld dit punt van de age Ja af te voeren. De neer VERHEI JEN zegt,dat hem door eene andere groop uit den na d is medegedeeld dat zij niet tijdig met hare voor- y y-> - stellennkon gereed zijn en &aarom medewerking verzocht om den termijn met 8 dagen te verlengen. Besloten v/ordt dat hiertoe in de opetbare vergadering hot voorstel zal worden gedaan. De VOORZITTER verzoekt de Commissie tot onderzoek der gemeente-rekening hare werkzaamhedn te willen bespoedigen,daar Gedeputeerde Staten reeds eenige malen hieromtrent hebben ge- rappeleerd en Gedeputeerde Staten hunne verdere medewerking aan de gemeente onthouden. Hierna,te 1,15uur,wordt de openbare vergadering heropend. Bovenstaande notulen zijn vastgesteld in de vergaëring van 28 Februari 1928. DE SECRETARIS, j)g VOORZITTER, i. <-> j. - - «"r- 'iT err>- xO o 'Xv r/'—i».. - U l* X' 1

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 4