.aetood ..ca OB(i;-;?v: e Jolles©'': chssl •j"O ooit - -v oo-o-vo oh -t0000^1 m *e ■Jïs'XQC' acre vreest,dat de gemeente met hare kasgelden zal vastloopen. De heer RIDDERS zegt,dat f 75000,- direct zullen kunnen v/orden opgenomen,die dan bij de Nederlandsche Landbouwbank d irect kunnen worden gebruikt tot aflossing op het debet-saldo der rekening-courant. Spreker zegt,dat is beweerd,dat de bouwvereeniging St. Joseph met een tekort werkt; dit is echter,zegt sprekeronjuist want,waren hiervoor annuitietsleeningen in plaats van gewone leeeningen gesloten,dan waren deze te^korten van de baan. Hij zou er voor zijn de bestaande leeningen voor andere doeleinden aan te wenden en voor den woningbouw eene annuiteitsleening te sluiten. De heer JONGENELEN zegt,uit de mededeelingen van den Wethouder voor de financiën op te maken,dat de gemeente met een bedrag van f 75000,0 nog niet geholpen is. Spreker stelt prijs óp het advies van den controleur der gemeente-financiën. Nao.at is gebleken,dat deze ©r geen bezwaar in ziet om de aanhangige leening van de agenda af te voeren wordt besloten hiertoe in openbare vergadering het voorstel te doen. IJ. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT EXECUTORIALEN VERKOOP VAN EEN MET GEMEENTELIJKE HYPOTHEEK GEBOUWDEPAND IN DEZji GEMEENTE. (Prae-advies n0.l4.lljj De h,©er VERHEI JEN zegt, dat de heer Haverkort, wiens pand in het voorstel wordt bedoeld,hem heeft medegedeeld,dat hij verschillende vorderingen heeft,die,zoodra ze 2ijn geïnd,het nem mogelijk zulle 1 maken de vordering der gemeente te voldoen. Spreker acht het voor de gemeente veiliger in plaats van tot verkoop van het pand over te gaan,te wachten tot Haverkort zijne vordering heeit geïncasseerd en voor de verschenen interest een nieuwe inschrijving te nemen tot waarborg. De VOORZITTER deelt meë,dat Haverkort ook met hem een onderhoud heeft gehad,en hem dezelfde mededeeling heeft gedaan. Dc heer JO ..GENE EEN vraagt of de mogelijkheid bestaat,dat Haverkort binnen 1 of 2 maanden kan betalen. De VOO 00 ■03 rii/i •e 0 XOV - - r> T* rPt C* rr 81^. XlvJ Jb. O

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 3