duid zien,welk© feiten men den heer Konings ten laste legt,dat het rapport naar zijne meening allesbehalve pertinent is,waar de Commissie vermeldt,dat zij vermeent,dat sfcrijd met artikel P)[ der gemeentewet kan hebben plaats gehad,dat vooral ook in het oog dient te worden gehouden,op welk tijdstip eventueel de leveranties zijn geschied,omdat,wanneer er al overtreding van art.2Lj. heeft plaats gehad,het niet onmogelijk is,dat deze door de periodieke aftreding van den heer Konings in September 1927,niet meer voor toepassing van schorsing mag worden in aanmerking gebracht. De heer KONINGS zegt zich^in aanmerking nemende de vel© veronderstellingen en verdachtmakingen,die er omtrent hem in Roosendaal de rondte doen,over het gedane voorstel niet te verwonderen,hoewel het hem wel verrast,dat dit zoo a bout portant voor den aanvang dezer vergadering wordt gedaan. Hij zegt,dat door hem persoonlijk nooit leveranties aan de bedrijvsi zijn gedaan en evenmin door de N.V. Ijzerhandel Brabant,waarvan hij directeur is,dat er wellicht leveranties kunnen gedaan zijn door een N.V.Holland-Overzee,doch dat hij met deze ven nootschap nooit iets te maken heeft gehad,dat er verder leve ranties kunnen hebben plaats gehad door den ijzerhandel Couvinoise,waarvan een zijner zoons directeur is,en waarvan hij,spreker,wel procuratiehouder is geweest,doch als zoodanig in Augustus 1927 ontslag heeft genomen. Spreker kan dit na een c i zoo consentieus mogelijke overweging op zijn eerewoord ver klaren,en ook,dat hij als procuratiehouder van de Couvinoise nooit een cent heeft verdiend en van leveranties aan de be drijven ook nooit een cent voordeel heeft gehad,terwijl voor schorsing toch juist in aa merking dient èe worden gebracht,of er geldelijk voordeel is genoten. Spreker^is er dan ook van overtuigd,dat men onmogelijk met feiten tegen hem voor den dag kan komen. Hij zegt,datwanneer de leden desniettegenstaande toch tot schorsing besluiten,zij dat natuurlijk voor zich zelf moeten

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 34