Vergadering met gesloten deuren van VRIJDAG,28 DECEMBER 1928,des voormiddags te 10è uur. VOORZITTER DE HEER A.L.G.H.H.COENEN, Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren Konings en J.Ridders,wethouders en de hearen Verheljen, Voeten,Smoor, Rorasom, Vermunt, Ignatius, J.Broos, van Nassau, Daraen, Braak huis, F.Broos, Van Overveld, Jongenelen en Valkenburg leden. SECRETARIS DE HEER A.A.RADEMAKERS Aan de orde is: I. Voorstel van de heeren Verheijen, Valkenburg en Smoor luidende als volgt: f Ondergeteekenden leden van den Raad der gemeente Roosen- daal en Nispen; gezien het vermelde op de bladzijden 9 en 10 van het vertrouwelijk rapport op 26 September 1928-ultgebracht door de commissie benoemd in de vergadering van 15 Juni 1928,tot het instellen van ©en onderzoek naar vermeende malversatiën - stellen voor den heer G.J.Konings,overeenkomstig de be palingen der gemeentewet op grond der aldaar vermelde feiten t© schorsen. De heer VERHEIJEN, slechts een enkel woord ter toelich ting van zijn voorstel willende spreken,zegt verwacht te heb ben, dat de Raad meer aandacht zou hebben geschonken aan hetgeen door de Commissie in zake de vermeende malversatiê'n bij de ge meentebedrijven is gerapporteerd omtrent de leveringen door den heer Konings gedaan,dat het rapport pertinent is,en dat, waar de wet zegt,dat in bepaalde gevallen tot schorsing van Raadsleden moet worden overgegaan,daaraan thans wel niet meer is te ontkomen; overtreding toch van artikel 21} der gemeente wet door den heer Konings is naar sprekers meening komen vast te staan,zoodat de Raed schorsing zal moeten uitspreken. De heer BRAAKHUIS zegt,dat hij gaarne nader zou aange duid c/-/

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 33