lo. den heer Paijens als directeur der gemeentebedrijven de verplichting op te leggen tot storting der blijkens de justitieele stukken door hem van leveranciers ontvangen gel den tot een bedrag van f 6705,50 in de gemeentekaszulks in een tijdvak en op eene wijze,hetzij door den gemeenteraad, hetzij door Burgemeester en Wethouders te bepalen; 2o. het salaris van den heer Paijens als directeur der ge meentebedrijven terug te brengen tot het minimum,thans voor zijn rang bepaaltzulks voor den tijd van vijf jaren,aan het eindewaarvan de gemeenteraad opnieuw omtrent het aan den heer Paijens uit te koeren salaris eene uitspraak zal hebben te doen; wordt vervolgens in omvraag gebracht en met 5 tegen 12 stem men verworpen. Voor stemmen de heeren Ridders, Peeters en Darnen, tegen ae heeren Vermung, J.Broos, Konings, Valkenburg, Van OverveldRomsom, Braakhuis, Voeten, F.Broos, Ignatius, Smoor en Jongenelen. Het voorstel van den heer Romsom, 11.1. om dom directeur der gemeentebedrijven naar aanleiding van het uitgebrachte raj port de gelegenheid te geven vóór 1 Januari a.s. zijn ontslag aan te vragen,wordt vervolgens met 1J4. tegen 1 stem aangenomen. Voor stemmen de heeren Van Overveld, RiddersRomsom, Braak huis, Voeten, F.Broos, Ignatius, Smoor, Jongenelen, Peeters, Damen, Vermunt, J.Broos en Valkenburg; tegen de heer Konings. Op de vraag van den Voorzitterof de directeur inzage kan gegeven worden van het rapport der Commissiewordt de Voorzitter met algemeene stemmen gemachtigd den directeur ten gemeentehuize inzage van het rapport te geven onder voorwaar de, dat door hem daarvan geen afschrift zal worden gemaakt. Vervolgens wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 32