zou spreker door de Commissie gaarne worden ingelicht omtrent de vrageh of door den directeur van de firma Wilson regel matig gelden werden ontvangen en of door hem ook regelmatig en zoo ja op welke tijdstippen aan genoemde firma adviezen werden gegeven,aangezien die adviezen toch alleen betrekking hadden op de gasfabrieken te Steenbergen en Oisterwijk en het toch wel bevreemdt,dat eene zoo goed geoutileerde firma als de firma Wilson adviezen van den directeur der gasfabriek te Roosendaal zou noodig hebben,dat wanneer al ankele adviezen werden gegeven een belooning daarvoor desnoods zou kunnen ge tolereerd worden,doch spreker zich niet kan voorstellen,dat dit moet plaats hebben over een termijn van 8 jaar en het ook vreemd aandoet,dat de heer Wilson verklaard heeft de belooning voor de adviezen te hebben geboekt op den post voor salaris van den heer Wilson zelf,welk een en ander den schijn geeft, alsof het een voorbereiding is om er zich bij eventueele moei lijkheden op te beroepen. Met betrekking tot de Steenkolen handels vereeniging vindt spreker het vreemd,dat de directeur zich niet herinneren kan of hij van die vereeniging ook in vorige jaren gelden ontvangen heeft; dat hij zegt de Kolenhan- delsvereeniging nooit bijzonder bevoordeeld te hebben,doch ook bij deze getound te hebben aan de prijzen moet alleen geschied zijn om de Commissie met een kluitje in het riet te sturen; verder,dat wanneer de directemr zegt zelf kolen gekocht te hebben voor eigen rekening,het toch wel van belang was geweekt te vernemen,die de afnemers van den heer Paijens waren,daar anders die afnemers ook wel de gemeente Roosendaal zou kunnen zijn en de directeur dan ontegenzeggelijk invloed uitoefencfcop den prijs der kolen voor de gemeente Roosendaaldat de wijze, waarop de directeur heeft voorgesteld als zou door hem in zake de watermeters een bedrag van rond f 3300,- in de gemeentekas zijn gestort,terwijl hieronder begrepen is een bedrag van f 1360,- voor ten onrechte betaalde vracht en inkomende rech ten,evenzoo bezwarend is,als het feit,dat het bewijsmateriaal hieromtrent door hem vernietigd is.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 27