Vergadering met gesloten deuren van VRIJDAG, 7 DECEMBER 1928. Geopend te IC VU uur des voormiddags. VOORZITTER DE HEER A.L.G.H.M.BOENEN,BURGEMEESTER. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren G.J.Konings en J.Ridders,wethouders en de heeren G.J.BraakhuisJacVoeten, F.C.C.Broos, M.L.A.Ignatius, A.W.Smoor, CJ.Jongenelen, J.M.F, Peeters, C.G.Damen, J.W.Vermunt, Jac.Broos, C.A.Valkenburg, P.F.van Overveld en A.P.Romsom, leden. SECRETARIS DE HEER AARADEMAKERS De VOORZITTER deelt mede,dat de heer Van Nassau heeft kennisgegeven wegens uitstedigheid verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen en dat door hem met het oog op eene andere vergadering van den heer Verhei jen een br&ef werd ont vangen,waarin deze mededeeldedat hij wellicht tot het einde der week uitstedig zou zijn. De notulen van het verhandelde in de vergaderingen van 30 October en 27 November j.1. worden na voorlezing door den Secretaris achtereenvolgens met algemeene stemmen goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde is Behandeling van het verslag d.d.26 September 1928 van de Commissie van onderzoek inzake vermeende malversatiën bij de gemeente-bedrijven. De VOORZITTER brengt allereerst in stemmigg het in de vergadering van 27 November j.1. door den heer Verhei jen gedane voorstel,om het rapport der Commissie vertrouwelijk aan den directeur der bedrijven toe te zenden met verzoek binnen tien dagen aan den Raad schriftelijk de op- en aanmerkingen te willen dóen kennen,waartoe het rapport hen aanleiding geeft, en omtrent welk voorstel in die vergadering de stemmen Rebben gestaakt Het voorstel wordt met I4. tegen 11 stemmen verworpen. Voor

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 25