8. Op eene desbetreffende vraag van den heer Konings d deelt de Voorzitter mede,dat de geHedrahouding omtrent de kwestie der malversatiën en derhalve ook omtrent het in zijne vergadering behandelde, waar toe door den Raad in de verga dering van 29 September j.1. werd besloten,gehandhaafd blijft. De heer J.Broos stelt voor de geheimhouding op te heffen en het rapport de volgende maal dan in openbare zitting te behandelen,welk voorstel niet wordt ondersteund. Op eene tot hem gerichte vraag,doejfc de Voorzitter medes£xfitijcmj,dat het politierapport voor de leden ter in zage blijft liggen zoolang de kwestie der corruptie niet is afgehandeld. De VOORZITTER stelt nogmaals aan de orde de vraag, of het rapport ter kennis zal worden gebracht van de daar bij betrokken ambtenaren,ten einde zich desgawenscht te kunnen verantwoorden. De heer VALKEN BURG zegt bij het door hem in het midden gebrachte te moeten blijven,dat n.1. de directeur herhaalde malen de gelegenheid i3 geboden zich in de Com missie te verdedigen en dat overlegging van het rapport aan den controleur van gemeentefinanclen niet noodig is,waar er ten opzichte van deze geen sprake van schuld aanwezig is. Op sprekers voorstel wordt vervolgens zonder hoofde lijke stemming besloten het rapport niet aan de betrokken ambtenaren toe te zenden. Op verzoek van den Voorzitter geeft den Secretaris vervolgens voorlezing van de notulen der vergadering met gesloten deuren van 28 Februari j.1.,welke notulen daarop met algemeene stemmen onveranderd worden goedgekeurd en vast gesteld. Vervolgens wordt op voorstel van den Voorzitter in openbare vergadering overgegaan. DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 24