GEMEENTERAAD VAN ROOSEDAAL EN NISPEN Vergadering met gesloten deuren van DINSDAG, JANUARI 1928. Geopend te 12-| uur des namiddags. VOORZITTERDE BURGEMEESTER,DE HEER ALGHMCOENEN Aanwezig met de Voorzitterde heeren G.J.Ronings en J. Ridders Wethouder s, en de heeren J. Verhei jen, CJ. Jongenelen, J.A. Voeten, M.L.A.Ignatius, G.P.van Nassau, A.W,Smoor, C.G.Damen, J.Broos, d .Vermunt, G. J.Br aakhuis J.Peeters, F. .0.Broos, C.A.Valkenburg en P.F.van Overveld,leden. Een vacature. SECRETARIS DE HEER A.A.RADEMAKERS Aan de orde is 10. NOTA VAN AANMERKINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN TEGEN HET RAADSBESLUIT VAN 29 DECEMBER I927 IN ZAKE DEN BOUW VAN EEN CEN-T TRAAL SLACHTHUIS. De VOORZITTER zegt,dat Burgemeester en Wethouders van de Slagerspatroonsvereeniging bericht hebben ontvangen,dat de geldgeefster van de voor de stichting van een slachthuis te sluite gelalsening bereid is,de data in het besluit,waartegen door Gedeputeerde Staten bezwaren werden gemaakt,te wijzigen. -u het besluit toch moet worden gewijzigd stelt hij voor art.8 van de overeenkomst in dier voege te wijzigen,dat niet al leen de wijzigingen in de statuten der Coöperatieve Vereeniging "Central Slachtplaats Roosendaal G.A.moeteh worden goedgekeurd door den Raad,doch ook de statuten zelf. De heer VERHEIJEN acht het verkieslijker hiertoe een af zonderlijk besluit te nemenTdoeh daartoe het voorstel. De heer RIDDERS vereenigt zie 1 met de woorden van den hoer Verheijon,ook omdat alsdan bepalingen kunnen worden vastge steld omtrent het aantal slagers,dat zal moeten deelnemen om deze zaak doorgang te kunnen doen hebben. De VOORZITTER zegt,dat de gemeente het heft in handen moet houden ook wanneer de gemeente reeds ten opzichte van de geldgeefster gebonden is. Het voorstel van de hoer Verheijen wordt zonder hoofde- lijk© stemming aangenomen.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 1