Vergadering van DINSDAG,30 0CT03ER 1928,des voormid dags te 11^/lj. uur. VOORZITTER DE HEER A.L.G.H.M.COENEN, BURGEMEESTER Tegenwoordig met den Voorzitter de hoeren G.J.Konings en J.Ridderswethoudersen de heeren P.P.van Overveld, G.P. van Nassau, J.W.Vermunt, A.W.Smoor, J.A.Voeten,G.J.Braakhuis J.3roos, A.P.Romsom, C.G.Damen, P.C.C.Broos, M.L.A.Ignatius, J. Pee ter s en C .A. Valkenburg. Aan de orde is: Behandeling van het verslag d.d.26 September 1928, van de Commissie van onderzoek in zake vermeende malversa tiën bij de gemeentebedrijven. DE VOORZITTER stelt de behandeling vqn het verslag aan de orde. De heer BRAAKHUIS bepleit de wenschelijkheid,dat een afdruk van het rapport van de Commissie aan de leden van den Raad worde toe gezonden,opdat het dezen mogelijk zal zijn het nauwkeurig te overwegen en te bestudeeren. Hij deed in de vorige vergadering een dergelijk voorstel niet,omdat hij toen het rapport niet kende,en niet kon beoordeelen of er al dan niet dingen in stonden,die het doen vermenigvuldigen niet wenschelijk maakten. Nu spreker het; rapport heeft ge lezen is hij van meening,dat tegen het vermenigvuldigen en het afgeven van een afdruk aan dej?{ Raadsleden niet alleen geen bezwaar bestaat,maar dat er zulke belangrijke kwesties in worden behandeld, (gevolg van de aan de Commissie opge legde dubbele taak,het onderzoek naar corruptie en naar de leiding der bedrijven) dat spreker het bepaald noodig acht, dat ieder lid van den Raad een afdruk te zijner beschikking heeft om het gerapporteerde te geschikter tijd te kunnen inzien en bestudeeren,hetgeen niet kan plaats hebben,als de leden van den Raad zich daartoe naar het gemeentehuis moeten begeven. In verband hiermede zegt spreker nog,dat het

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 17