1. Vergadering van DONDERDAG,27 NOVEMBER 1928,des mid- 3 dags te 12 uur. VOORZITTER: DE BURGEMEESTER DE HEER A.L.G.H.M.COENEN. G. J. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren Konings en J.Ridders,Wethouders en de heeren J.A.Voeten, CJ.Jongenelen M.L. A. Ignatius J.Verhei jen, A.P.Rornsom, A^W.Smoor, P.F. van Overveld ,C .G.Daruen, J.Broos, F.C.C.Broos, G.P. van Nassau G.A.Valkenburg, J.Peeters,en G.J.Braakhuis SECRETARIS: DE HEER A,A.RaDEMAKERS Aan de orde is: Bespreking van en mededeelingen omtrent den door den heer Verheijen in openbare vergadering geuiten wensch tot het zenden van een afschrift van het rapport der Com missie voor onderzoek in zake vermeende malversatiën aan de gemeentebedrijven aan den directeur dier bedrijven. De VOORZITTER deelt ter inlichting van de leden,die in de vorige vergadering afwezig waren,mede,dat toen uit drukkelijk besloten werd geen afschrift van het rapport a^an de betrokken ambtenaren te zenden,omdat deze in de vergade ring der Commissie zelve herhaalde malen en meer dan vol doende de gelegenheid gehad hebben hunne belangen voor te staan. Hij zegt verder,dat,wat den intusschen verloopen tfd betreft,de vergadering tot nadere behandeling van het rap port reeds had kunnen zijn gehouden,doch dat hij in verband met het op handen zijnde moeder-worden van de vrouw van den directeur gemeend heeft zulks niet te moeten doen,dat hij daarom ook heeft kennisgegeven,aan ae^Voorzitter der Com missie en meent dat zijne handelwijze in deze wel de goed keuring der vergadering zal kunnen wegdragen. De heer VERHEIJEN zegt dat hij wegens afwezigheid natuurlijk niet op de hoogte kon zijn van het besluit om geen afschrift aan den directeur te zenden. Hij is ook van meening

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 13