De heer RIDDERS ze]gt,dat de Centrale Suiker Maatschap pij voor haar terrein,waarin de fabriek van de firma Jager is inbegrepen,f 200.000,- vraagtterwijl de overige grondenfdie benoodigd zijn,volgens een voorloopige berekening,f 70000,- zullen kosten. De heer VAN OVERVELD vraagt of de weg moet worden ver legd. De heer RIDDERS' zegt,dat de weg kan blijven bestaan en voegt er aan toe,dat de koopsom van f 200.000,- met f 15000,- kan worden verminderdindien verkoopster de gebouwen mag sloopen. De heer VERHEIJEN stelt voor,dat aan den Weth<®uder voor Openbare Werken machtiging worde gegeven om de onderhandelinper door te zetten om te zijnen tijd met voorstellen te komen. De VOORZITTER vraagt voor wiens rekening de daaruit voortvloeiehde kosten zullen zijn. De heer P,BROOS merkt op,dat de vennootschap de ter reinen cadeau zal krijgen. De heer KONINGS zegt niet te begrepen welke onderhan delingen er nog zijn te voeren. De heer VERHEIJEN zegt,dat wanneer de Raad niet op de voorstellen wil ingaan de zaak uit is,terwijl in het andere geval de vennootschap kan worden opgezet. De VOORZITTER zegt,dat de Raad deze industrie niet kan beoordeelen en dat het noodig isdat de Raad deze aangelegen heid beter kent. Hij schorst hierha de vergadering tot des namiddags te drie uur. Bovenstaande notulen zijn vastgesteld in de vergadering van den DE SECRETARISDE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 12