onderhandelen. De heer RTDDERS zegt,dat door hem bij het begin der onderhandelingen in Burgemeester en Wethouders hiervan mede - deeling is gedaan en dat toen door den Voorzitter tot defa heer Konings is gezegd,dat deze in dat stadium geen verdere inlichtingen moest vragen. Het resultaat der onderhandelingen is bereikt eerst eenige dagen geleden en is toen gezonden aan Burgemeester en Wethouders. In de daarop volgende vergadering van Burgemeester en Wethouders is dit stuk toen feitelijk niet behandeld en kon spreker niet gedaan krijgen,dat het in deze vergadering in comité-generaa1 werd behandeld. Toen zijn de brieven op deze zaak betrekking hebbende aan de leden van den Raad verzonden. Besprekende de vraag,waarom het zoo moeilijk is om eene zaak in Burgemeester en Wethouders te bestudeeren,zegt spreker,dat vóór lp| jaar door den Voorzitter is besloten slechts ééne vergadering van Burgemeester en Wethouders per week te houden. Het verwijt van niet-tijdige mededeeling aan Burgemeester en Wethouders moet spieker afwijzen. Spreker is bereid den Raad volledig op de hoogte te brengen van de gevraagde prijzen voor de terreinen. Zijne bedoeling is alleen eene uitspraak van den Raad te verkrijgen of hij er mede accoord gaat,dat op deze wijze wordt voortge gaan. De heer JONGENELEN vraagt hoe het mogelijk is deze machtiging te verleenen,waar de Raad feitelijk nog niets weet; hij vraagt of er dan zooveel geheims in deze zaak is. heer VERREIJEN zegt,dat het meermalen is voorgekomen dat eene in eene geheime vergadering besproken zaak reeds eenige minuten na die vergadering bekend was. De heer VAN OVERVELD vraagt den Wethouder voor Openbare Werken de totale kosten op te geven. De

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 11