-B® heer JONGENELEN zegt,dat voor hem nog duistere punten blijven oestaan omtrent het verschil^in de aangegeven maten. Verder wijst hij er op,dat vóór de woning van De Waal slechts een meter grond blijft,zoodat om het gevaar van instorten te voor komen de gemeente wel voorzieningen zal moeten treffen. Spreker vraagt of het niet wenschelijk is ook den adviseur der tegenpartij te hooren. De heet BASTIAANSEN zegt te erkennen,dat arbitrage eene procedure isonder bepaalden vorm,doch dat hij,omdat de iuridische quaestie domineert,hij niet voor arbitrage is. Wel verklaart hij zich voor eene schikking,waarbij eene billijke vergoeding wordt ge geven. De fout van de Erven De Waal is,dat zij teveel hebben gevraagd. ^DORZITTER zegt,dat de geheele Raad voor een minnelijke- schikking was,maar dat de Erven De Waal dit hebben doen mislukken. Dat ^ae heer Verhei jen de gasfabriek er bij betrekt acht spreker onjuist. Dit is niet aan de orde,en,wanneer de grond niet voor verbreeding dor haven noodig was,door niemand aan overname van grond van de Erven De Waal is gedacht. nDe heer VOS wijst,in verband met de vraag van f 30000,- van op'd?QJ® groentendrogerijwelke op. enigen grond staat, index tijd voor f 8000,- is verkocht, heer RASSERS,den heer van Overveld beantwoordendezegt 7 Xn/e clausule van de akte van 1810 niet de verplichting leest,dat de gemeente de Erven De Waal een ander terrein moet aan- noJweni Pe Seraeente kan hit overwegen. Bovendien oefent de familie De Waal het scheepstimmermansbedrijf niet meer uit. Wanneer aan de gemeente aanwijzing van een ander terrein wordt gevraagd is het nog tijd om dit te overwegen. Op de vraag van den heer Jongenelen,zegt spreker, dat het geschil is ontstaan door de akte van 1810. Uit eene teekening van het kadaster kan spreker aantoonem hoe de toestand historisch is ontstaan Met den heer Bastiaansen,zegt spreker,is de geheele Raad voor 1! schikking,doch bij een dergelijk object is de vraag van 1 50000,- buitensporig. Wanneer de Raad wilde toestaan om op een basis van eene ver goeding van f 3000,- te trachten tot een minnelijke schikking te komen,zou spreker daartoe bereid zijn. De VOORZlETTER zegt,dat de Erven De Waal zelf met een voorstel m dezen geest moeten komen. De heer VAN OVERVELD merkt op,dat het geschil tóch alleen gaat over den grond,die voor havenverbreeding noodig is. De heer RASSERS antwoordt hierop,dat Mr.Houben ook de overige terreinen er in betrekt en dat de gemeente zou moeten koopen wat ze al_bezit,wat ze bovendien niet noodig hoeft en tegen buitensporigen pr1j s he heer VERHEIJEN zegt,dat in de vorige vergadering reeds is uitgemaakt,dat zal worden geelimineerd het gedeelte van het voorstel, dat verder gaat dan hetgeen noodig is voor de verbreeding der haven. De heer JONGENELEN zou eene uitspraak wenschen alléén over be strook grond,die de gemeente noodig heeft. Hij zou er voor zijn aan de Erven De Waal hieromtrent eene minnelijke schikking te vragen binnen een bepaald aantal dagen. De VOORZITTER merkt op,dat de Raad bij eventueele aanneming van dit voorstel toch eene beslissing moet nemen op'het voorstel van Mr.Houben. De heer RASSERS zegt,dat het voorstel van Mr.Houben van ver dere strekking is dan de quaestiewaarover het gaat, en dat Mr. Houben arbitrage wilSpreker zou nu Mr.Houben kunnen opbellen en hem voorstellen b.v. binnen drie weken met andere voorstellen te komen. De heer_VERHEIJEN blijft van oordeel,dat arbitrage over de strook grond,die noodig is,veel eenvoudiger is dan de procedure. De heer VALKENBURG zegt,datwanneer de adviseur der gemeente mocht blijken,dat de Erven De Waal geen nader voorstel doen, hii met de procedure kan doorgaan en hem verder geene moeilijkheden" zullen worden in den weg gelegd. De bedoeling vaflenZadT °°k MJ Va" 001,11661 l3' dat zulka de Het verzoek van de Erven De Waal om arbitrage wordt ver>- vo gens qgstemming gebracht en met l6 tegen 1 stem varworpen, leden. gesteM de heer Verheijen; tegen de overige De VOORZITTER he ft hierna des namiddags te één uur de be sloten vergadering op om over te gaan in openbare vergadering. van Bovenstaande notulen zijn vastgesteld in de vergadering DE SECRETARIS, DE VOORZITTER, K

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1927 | | pagina 3