sS?rLr:n"„,e°?reads in deze gaheime -«mg 9#n be. iir^nT d" wrrr £|S5H SL. "ï,yr- ras si;,rs1rsï,sssI zijne pS?.5ru^aSLS|t«1JSiSï2.1';» raaÉkbr is- lneienlZ%t grand da -bp"b" vair? betaald?*"' 26 26 »aad alsd^n^ deefen en^rbitrage? ïe^SS^ÏehrSfa" b^v^4 gelegd in banden 5an pefsonefSfTe n^nief k" a Mtr1?gn?eed?a?fd?t°e?k00PeDdan arbitraSr het eehge,dat vóór of in ?fasSi? z??;d??dSngIg???? OTePeehgak°™en,dat niet in appel geleideÏÏjkdL?ftkoi?w5L3irltar aant00nen hoe de tos=tand zich plan wafzi]rs™teIolatlnShoorirnuM- .aanvankeliJk nêêt van band met de aanhangige quaestie er'Sn teünpf"1 SenoemH is,in ver- voorstel tot arbitrage door be,moeten wijzen,dat het De heer RASSERS zegt den indruk te hebben gekregen dat het meeste belang wordt gehecht aan het financieele gfdee?te der quaestie waarop de heeren van Overveld en Valkenburg neerkomen De kosten Alle serin?>f is de zaak uitgegroeid tol lek 1? jvif df sier i,nc34-0 n ^:ome^1 voor de verliezende partij, Spreker schat de en is een'zSver3onde-°^ingen vereischt ambteiJS opgespoord^62911 ZlJn m6t 06 hUlp TOn ^Wethouder en de Het is niet mogelijk thans reeds de kosten juist op te eeven =oq de vraag van den heer Valkenburg, zegt spreker dat naar zijn idee arbitrage zeer in het nadeel is^an6^ rechtsvraag Kan at ^andeiszakem arbitrage gewensohu zijn,in ingewikkelde quVest"es de kosten6"8186'16 Uj dUW61 tegen -bitragefen we l o? gïond verpliohtdziinebtoe5l'n^bïaff e8n S°!dS "ltsPraak hebben,dan is men bed?aa van f "nnV h n9me,n tot de allerbeste arbiters en eon oearag van i 1000,- voor ieder acht spreker niet te veel voor e-r, kosten arblter* Hiertegenover stelt sprekerrat rechters niets ih™ SprGk0r wiJ'st op het verschil tusschen eene minneliike schik- Krachtens zijne ondervinding is spreker tegen arbitrage de Erven~Defaafer>hu denil0er Heerma van Voss antwoordt spreker,dat ae Erven De Waal arbitrage en geen minnelijke schikking vragen zaak siïSs ?U?Ï wof ïfff beantl'ooraende'zegt Mr.Rassers,dat de 11% tinJrlt ol^lZeT. '0l 3taat'd0pb da« da afdoening zeer tegen De VOORZITTER beaamt deze woorden. J 1 n°& altijd, tot arbitrage worden besloten, is gebouf ff "unSSf d°°r a0n h6er d°ngenelen bedoelde schuur Waal inD?r??"??8??.1168611 °P ^eentegnoni,die bij de Erven De sch411eSdem????iJl?ald 2lt hierin,dat in verschillende stukken ver- scniDiienae maten zijn opgegeven. o D°0r den Geme ente- Ontvanger zijn kwitanties afgegeven waar in andere maten werden vermeld dan in de oorspronkelijke stukken. Doordat vroeger de grond ter plaatse weinig waarde had is het goed mogelijk,dat hij de uitgifte in erfpacht de aroottPVAn n®phfrondHslechts ls êetaxeerd,zoodat in werkelijkheid meer jn erf- 1810 v/srden8aangegeven.26 4° r0eden'dl# ln -fpacht^ïeJVaf Het bewijs van den geheelen eigendom van de gemeente is zijnde eenlraktefcfnaren, teJ,secretarle opgespoord,uit welk stuk, bliikt ïn ff fï scheiding,de volle eigendom der gemeente de 'huizinge f fff We?® °*a' d°°r d® farnili0 Waal verdeeld de huizinge staande op_ den grond,benevens het recht van erfpacht. Wanneer spreker deze verdee lings-akte niet had gehad zou hij niet met zooveel entrain dit proces hebben verdedigd.. iOYl{ i/J®f, ostuex-ckmg tot de vraag of de Erven De Waal door ver- spïekffSfhf S fSn bedoelden Srond kunnen zijn geworden, zegt zien kan voorstellen,dat zij tegoedertrouw gemeend hebben ver jaring\s'echter"in6lit^evai^uitgesfotenf" e^"®endom k-chtens heeft kuLe?PdiLgenet??'?OT„ah' Tïh3 t0t n°s toe niet werden gewisseld,werd eerst beweerd dat drfÈ™?' D hieromtrent zouden zijn;in tweede instantie werb df f 5 eigenaars lijk werd bevireerd,dat niet het vphepie"1" 4- 1 gekouden en laatste- a.1. 5.6 aren eigéné Verheijen schijnt in te nemen. standpunt ook de heer gevraagd hem def gf f f -f f f ff f e.faal>heef b spreker wijzenjdoch daartf? ??he?e ?fe? ?n I?Lt n?*? Z°U Zljn aan te talen thans geen huur meer ri?hh.?n D® h131™11 De ffaal be- De heer tfii ™?Sr'd°fh handnaven gewoon de "Status quo». wanneer een minnelijke schikkirm tlt_jd,van °°^heel geweest,dat moest worden overge^aL? Hrh^fak^n^hrt?^88811'daaI,toe daartoe te komen. u 0 0t a-Hijd nog mogelijk is Mr.Rassers had gezegd dat zulk^ ÜS? R T®Pd aanSenomen,omdat hieromtrent het^e^Siefva^Sn^Daarom de arbitrage werd verlangd en'ppl1? Heze gelijk had,waarvoor was van öe? objwt^t?for^tZeHI!'-d® "aarde wordt overgenomen. 8 ^en°e van Erven De Waal corporatie^weIkerrechte^worden'ontkend V?o" röcllten eGner grond noodig had is gevraaad wel? J d® g0m00nte den wenschte alt verpoldS^ Ifn'ïprtSobedrag de familie De Waal noemd. Later werf doo?gMn S^p 8 Van/ 5000QT- werd toen ge- verworpen^ spreker kan d"t niet «au w«l grond noodig heeft voel vor??é??fll'l 0'!3'' dat de gemeente haren vooropiff fpstel,dat de Erven De Waal thans doen k veen voorstel tot eene minnelijke schikking,doch tot arbitrale meente heeftfolf De Waal ni0l aan de vordering der ge-' familie^e^flfffêt'df ln d®n 0rfpachtsbrief staat,dat de tr, f voor Havewerbreeding benoodiaden vrond De heer VmRHEn.JEN heeft indertijd een dubbele red^n rehad voor zijn voorstel tot arbitrage, m de eerste pïaaf omdffnders o ïlijk overeensbemming zou zijn te bereiken en in de tweede teÏÏS opruimen?6 10 de terrelnen gemeentelijke gasfabriek briek hef ^ig'lfSeJT"oïS v^dwlj??n/aaST om zoo nog langer de verantwoordelijkheid te blijven draaen De heer VAN OVERVELD meent,dat bij ingebrufcknemïnfvkn den De ssssis?-r=

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1927 | | pagina 2