medeged^l^SeVêLne^oSrLLaa8etme°L^j;rSeadtaïeln8kkar0rden gelegd^66 bp SyS-tSS»»,, woning iLS/Sr^^ij^h^jr^iSan^0"1"8 ZUld6n d6 0 E M E E N T E R A A D VAN ROOSENDAAL EN NIPSEN vergadering met gesloten deuren van donderdag,14 april 1927. geopend te 11.15 Uur des voormiddags. VOORZITTER de DE HEER A,L,G.H.M. COENEN, BURGEMEESTER. en J. Ridder s^WethoSde?s en^de'^heeren.81' T^v h?e*en H.M.Vermeulen Jongenelen, A.Heorma ?oss J c ïe™ïef"i®n J.A.Voeten,c.J. S.J.Konings, CW.Bastiaansen 'a W Smoor Pr n Jac.Vos, CA,Valkenburg, P.F.van Overveld én G.p!van NassaS' ti;i?lralrenS' SECRETARIS: DE HEER A.A.RADEMAKERS procureur te Bred^rechtskunfi06 ^6?r MrA.W.Rassers,advocaat en =.L.M.Hont^!?oSsS™S^fl^;ïïLdSSteSï?ent:'en de heer notulen belast. cretarie,met het ontwerpen der Aan de orde is hangendeE?rocedüre D00RRSnrp™fA™T^ HET BEE™DIGEN van de COMPROMIS MET ADVIES VAN DEN MOjSSoKvSfV00RGESTEn) uit te noodigen^zijn s?andpunï todeae Assers van den Raadde SS uJtee^etteS. ln 66110 ^gadering vragen nai'vorenktod^nene^engennli°htln8en wens°he"'>™nne deze procedure zullen zijn gemeente te betalen kosten van dat de ErveneDe^SfelnMe» Sbïen ZJ»1*»» fï™*»' minnelijke schikking te kernei en ?ïaagt S? ÏÏt %tTt\T t0t 66118 geen nieSw voSSsteFif ende'ff>dat is herhaald. cü aat iiet vorige voorstel slechts De heer JONGENEIEN vraagt oorloofdFFtóFarbitrage °?e ^HignW^ ItÏÏef deze arbitrage zouden goedkeuren gedeputeerde Staten dering de/maten^it^P^^831116^10 iS ontstaan door de veran- of drlLL centlaren verklaarbaar is,en verjaring ^"e^e^n^ De Wa&1 niet door De heer VALKENBURG vraagt welke wijze van procedeeren voort zetting der procedure of arbitrage,de minst kostbSe is! De heer RIDDERS stelt voor,met het oog op de belangen der gemeentezeer deze besprekingen en de te nemfn besluitei l^ein houding op te leggen,welk voorstel voldoende wordt ondeSstSuSï? o heer HEERMA VAN VOSS kan zich met dit voorstel vereenigen omdat hij door een der Erven de Waal is gebrutaliseerd stelt daarom voor in openbare vergadering geen? bespreking tïhoSdSn brengen? 1660 h6t »esultaat tobesprekiSgen if SteLïSf??' seheimhoidl?? i????ePike-3t®mmln8 wordt achtereenvolgens besloten tel?i«i8eS 3626 ver8adering gehouden besprekingen p te leggen en m openbare vergadering alleen te stemmen over datgene

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1927 | | pagina 1