5 E E™«-•sarska ~Sr ?:rkeI?Tallen nlet het dSn^spr^^ubïiek i Er GEMEENTERAAD van ROOSENDAAL EN NISPEN 4-+ VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN VAN ZATERDAG,28 NOVEMBER 1?2$ Geopend te 12-| uur des namiddags, VOORZITTER de lieer A.L.G.H.M.COENEN,Burgemeester. t ^fSe^wcordig met den Voorzitter de heeren J.M.Vermeulen vSetê^C wrR^T^hCUderS^nDde heeren A.W.Smoor,JC.Teuns,J.A. Voeten,C hBastiaansen, G„P„van Nassau, A.C.Walravens G A Valkenburg, P.P.yan Overval*, C.Jengenélen "5"' WAARNEMEND SECRETARIS de heer H.H.A.SCHOONHEIJT. beslotenUisnine,nÏÏ2are zittpS zonder hoofdelijke stemming sloten is in comite-generaal te gaan,vraagt de Voorzitter rf iemand der leden bezwaren heeft tegen de notulen der zittine met gesloten deuren van 6 Augustus 1925. ,oh, P behoef ze niet meer te doen voorlezen want de leden hebben door een vergissing der administratie allen een exem plaar dier notulen gehad. Die notulen worden in een register f lï iïrZi aSi beru van den gemeen?e4etretaris J vSiw Jin J-farvan iSen Ce leden dus niet. Vervolgens vraagt de Voorzitter of iemand stemming over onvSrSlrd'vastglsield?™113 Stemclln6 verlangende worden zij houdingDwoïSropgel'l6™!enrbï!waar besïa™°om sprokenen mededeeling te doen. het ge~ De VOORZITTER antwoordt bevestigend doch acht- de gemeen "^seiM^trent de reclame tegen gemeentelijke-inkomstenbelasting van den heer <itpi gezichtspunten zijn gekomen waarom hij voorstelfi d, h,JILT?T hiervan tot de volgeSde vergadering uit sSuen ^handeling voorstel°acceord0fde:ll;ike ste,mlnS gaat de vergadering met dit De VOORZITTER zegt dat bij het voorstel om punt 6 DEN KEtmNOSVEEAR?rEPI,'IEHiD:S MAm U,TREHT DE JAARWEDDE VAN Vervolgens leest de Voorzitter hpt nr, heid betrekking hebbend orae-adv^rL ?qc P *e aangelegen- vereenigen. V°or en ™aSt of de vergad^ing^Lh^feSmSdelan11 de "ï3 is spreker er blij om dat het"zoo gefaan g"**" de motleT*n richt van^elne^ *- over dJTSS tZeegzulLrfhoruleSn.klelne heachouwing Na

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1925 | | pagina 5