melijk is, door" Burgemeester en Wethouders thans wordt voor gesteld, overeenkomstig hetgeen door den heer Steyaard reeds in de vorige vergadering is te kennen gegeven, om l°.in beginsel te besluiten tot het overnemen van de gron« den door de bouwvereeniging "Ons Ideaal" van de Roosendaal- sche Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen in optie verkregen ter verdeeling onder de drie alhier be staande bouwvereeningingen volgens goedvinden van den Raadpn 2°.Burgemeester en Wethouders te machtigen die overname tot stand te brengen tegen geen hoogeren prijs per M^,dan die van "Ons Ideaal" werd bedongen. De heer VALKENBURG stelt de vraag, of de grond door "Ons Ideaal" in optie verkregen wel z.g. bouwklaar is,z^- dat geen bijzondere kosten voor ophooging er bij zullen ko men. De heer HEERMA VAR VOSS zegt te meenen, dat de grond even goed is als welke andere grond ook, doch dat hieromtrerö tevoren door Burgemeester en Wethouders nog een onderzoek zal worden ingesteld. Se heer STEYAARD doet uitkomen het ernstige woningge brek en de daarmede gepaard gaande onhygiënische toestanden, die in deze gemeente bestaan, zoodat het voor de gemeeii^ eisch is den grond te nemen, die genomen kan worden;hij zou er echter voor zijn, dat bepaald werd, dat de grond gelijke lijk onder de bouwvereenigingen zal verdeeld worden. De VOORZITTER merkt op,dat het voorstel van Burgemees ter en Wethouders om "in beginsel" tot overneming van de optie te besluiten, de beteekenis heeft,dat wanneer mocht blijken, dat aan de optie bezwarende voorwaarden verbonden zijn,Burgemeester en Wethouders den Raad hieromtrent nader zullen hooren en verder,dat de aankoop toch ook moet geschie. den onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten.Wat de opmer king van den heer Steyaard betreft, doet spreker uitkomen, dat over de verdeeling van den grond thans geene beslissing dient dient te worden genomen en daarom ook in het voorstel ligt opgesloten, dat deze met nader goedvinden van den Raad zal geschieden.Hij deelt mede,dat de meening van Burgemeester e Wethouders is,dat de verdeeling wellicht het beste zal te regelen zijn door onder de bouwvereenigingen naar evenredig heid van haar aantal leden te verdeelen. Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voor stel van Burgemeester en Wethouders aangenomen. Verder wordt Burgemeester en Wethouders machtiging verleend om de optie van de twee perceelen,die de bouwveree niging "Ons Ideaal" van andere eigenaren heeft verkregen, eveneens over te nemen tegen den prijs als van "Ons Ideaal" werd gevraagd, een en ander evenwel, indien Burgemeester en Wethouders zulks voor een goed bouwplan zal noodig blijken. De heer STEYAARD merkt.op,dat de Voorzitter in eene vorige vergadering had medegedeelddat de bouwvereenigingen wel grond kochten,maar duur en dat daarom de gemeente den grond zou koopen, terwijl nu blijkt, dat de gemeente toch ook den prijs van f 1.60 zal moeten betalen. De VOORZITTER antwoordt hierop, dat hij voor zich er ook niet voor was de optie van "Ons Ideaal" voor den bedong prijs over te nemen. De heer GEERSSEN vraagt,of het niet wenschelijk zou zijn, dat de bouwvereeniging "Ons Ideaal" nog meer grond zou trachten in optie te krijgen. De heer HEERMA VAN VOSS antwoordt hierop, dat zulks zeker althans voorloopig niet noodig zal zijn,waar de grond, dienOns Ideaal" in optie heeft,de gelegenheid biedt voor het bouwen van t 250 woningen em eer deze gebouwd zullen zijn, er zeker een paar jaar zullen verloopen. De heer van Dorst verlaat de vergadering. Be VOORZITTER deelt mede,dat ingevolge de met de "Onderlinge Bouwvereeniging" gevoerde onderhandelingen ge bleken is, dat deze haar grond, gelegen aan de Spoorstraat, Waterstraat

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 8