VERGADERING VAN VRIJDAG,30 JULI 1920. Geopend te 11uur des voormiddags. VOORZITTER j de heer A.L.G.H.M.COENEN Burgemeester Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren A.W.Braat en A.Heerma van VossWethoudersen de heeren A.B.K.Steyaard, F.Geerssen, C.A.Valkenburg,A.A.Jongeneelen,G.A.van Dorst, P.J.Raats,J.A.Voeten,A.P.Vos,Chr.Eerstens,Jac.Vos, en P.C.M. Konings Aan de orde is IMEDEDEEL ING BETREFFENDE AANKOOP VAN GRCND VOOR WO NINGBOUW EN REQUEST VAN DE WCNINGBOUWVEREENIGING 11 ONS IDEAAL™ ALHIER, HOUDEN DE VERZOEK TOT HET VERLEENIN VAN EEN VOORSCHOT VOOR AANKOOP VAN GROND VOOR WONINGBOUW. DE VOORZITTER stelt voor, dat omtrent het punt aan de orde de gehèimhouding zal worden opgelegd, benevens, met het oog op de aanwezigheid van den heer Kerstens als nieuw lid der vergadering, omtrent hetgeen zal worden vernomen omtrent den aankoop van grond voor woningbouw uit de notulen van de i vergadering van 28 Juni j1Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen. Met algemeene stemmen worden daarna achtereenvolgens onveranderd goedgekeurd en vastgesteld de notulen van de besloten zittingen van 29 Mei en 28 Juni j.1. De heer HEERMA VAN VOSSwethouder van openbare werken,, deelt vervolgens mede,dat het Dagelijksch Bestuur eene be spreking heeft gehouden met den Directeur van de Maatschap pij tot Exploitatie van Onroerende goederen,den heer P.van Gilsealhieren dat deze medegedeeld heeft van den voor den grond der maatschappij gestelden prijs van f 3.- per M2 niets af te doen.Hij zegtdatwaar het Dagelijksch Bestuur met den Raad van meening is, dat die prijs totaal onaanne- melijk

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 7