Met 9 tegen 6 stemmen wordt daarop besloten Burgemees-, ter en Wethouders te machtigen, behoudens nadere goedkeuring van den Raad en van Gedeputeerde Staten tot aankoop van dezen grond over te gaan voor een prijs van f 1.25 per lip Tegen den aankoop voor dien prijs stemden de heeren Jac.Vos, Raats Valkenburg, P.Konings, Verheijen en Voeten. Vervolgens wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. De Secretaris, De Voorzitter, f

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 6