men. De heer STEYAARD deelt mededat de woningellende alhier allergrootst is en dat hij daarom aan het besluit zou wenscher toegevoegd te zien, dat, wanneer de grondaankoop van de Maat schappij niet zou slagen, het Dagelijksch Bestuur gemachtigd wordt het bestuur van "Ons Ideaal" den grond, welke het in op tie heeft, te laten koopen met verplichting orn dies dan aan de gemeente ter verdeeling onder de drie bouwvereeni&gen te ver- kcopen. f! Besloten wordt hieromtrent evenwel geene beslissing te nemen, vóór de uitslag van de verder te voeren onderhandeling en bekend is. Overgegaan wordt verder tot de bespreking van de v|^- nieuwing van de trottoirs in de Molenstraat. DE VOORZITTER deelt mededat door drie eigenaren van perceelen in die straat geen afstand gedaan wordt van de voor hunne perceelen liggende stoepen, zoodat ingevolge het door den Raad genomen besluit niet tot vernieuwing van het trottoir kan worden overgegaan.Hij zegt, dat Burgemeester en Wethou ders voorstellen in afwijking met dat Raadsbesluit evenwel we] tot vernieuwing van de trottoirs te doen overgaan met uitzon dering van die gedeelten dier straat, waaraan die perceelen zijn gelegen, en wel voor zoover die gedeelten zelve geL^en zijn tusschen twee andere in de Molenstraat uitkomende stratea Waar geen afstand wordt gedaan door de heeren J.Verhei jen en S.van Hasselt en Mevrouw de weduwe J.Luijkx, zouden dan niet vernieuwd worden het trottoir gelegen aan de Noordzijde van de Dominéstraat tot de Schoolstraat en het trottoir gelegen aan de Zuidzijde van de Kerkstraat tot het straatje bij het perceel van de weduwe P.Voeten.Hij deelt nog mede, dat de Gom' missie van Openbare Yferken evenwel voorstelde de trottoirs te vernieuwen, behalve dan alleen voor de perceelen, voor welke geen afstand van de stoep wordt gedaan. De heer VERHEIJEN doet uitkommen, dat hij bezwaar heeft tegen tegen afstand van zijn stoep, omdat in ieder geval voor zijne woning een trap moet blijven en het bezwaar voor het verkeer niet grooter is, of er een geheele stoep ligt dan wel een en kele trap. Verschillende leden geven in tegenstelling met het oor deel van den heer Verheijen te kennen, dat het bezwaar met eer stoep naar hun Inzien grooter is. Na verdere bespreking wordt m,et 11 tegen 4 stemmen be sloten van het vroeger genomen Raadsbesluit omtrent den aan leg van het trottoir in de Molenstraat af t^wijken.Tegen stem den de heeren van Gasbel,Geerssen, Raats en A.F.Vos. Met 8 tegen 7 stemmen wordt vervolgens besloten over eenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vernieuwing van de trottoirsmet uitzondering van de door den Voorzitter aangegeven straatvakken, over te gaan. Tegen stem den de heeren Verheijen,Geerssen, K.van Wely, Valkenburg, Jongeneelen, A.F.Vos en Van Dorst. Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van de door Burgemeester en Wethouders aangeboden suppletoirs kohieren no.4 voor den dienst 1918 en nol voor den dienst 1919/1920. Besloten wordt deze kohieren in openbare vergadering vast te stellen respectievelijk tot de bedragen van f 2091.- en f 26709.78. Vervolgens wordt in openbare vergadering overgegaan.In het daarop volgend comité generaal deelt de Voorzitter als nog mede, dat door de Onderlinge Bouwvereeniging een aanbod aan de gemeente is gedaan tot aankoop van den haar toebehoo renden grond aan de Groenstraat, Spoorstraat en Waterstraat en wel voor den prijs van f 2.- per M^, welke door haar even eens van het Bestuur der bouwvereeniging. "St.Benedictus" werd gevraagd. Uit de hieruit volgende bespreking blijkt, dat de prijs van f 2.- algemeen te hoog wordt bevonden; de ligging van den grond is van dien aard, dat deze wel voor aankoop in aanmer king komt. Met

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 5