deelt mede, dat de mededeelingen in de vorige vergadering door de leden van de Commissie inzake reclames hoofdelij- ken omslag gedaan, bij hem den indruk hebben gevestigd, als zou de Commissie sommige reclames niet hebben behan deld, zooals behoorde, door n.1. daarbij niet in aanmer king te nemen, dat de verordening ook toelaat een aanlslag op te leggen naar den uiterlijken staat of de vertering van den belastingschuldige.Spreker zou gaarne zien, dat de Commissie met die bepaling in voorkomende gevallen steeds rekening hield. De heer Verhei jen geeft te kennen, dat die mededee lingen of de meening van den heer Heerma van Voss wel op een misverstand moeten berusten, daar de Commissie vc^Pt- durend met bedoelde bepaling rekening hield en daaruit mag opgemaakt worden, dat zij dit ook in het vervolg doen zal.De heeren Van GastelVoeten en Valkenburg, als leden der Commissie, beamen dit laatste, hoewel zij niet ontken nen, dat de mededeelingen wellicht den heer Heerma van Voss tot zijne opvatting hebben kunnen aanleiding geven. De Voorzitter stelt daarna aan de orde het voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende den aankoop van grond voor woningbouw. Overeenkomstig zyn 4 voorstel wordt zonder Hij deelt mede,dat ingevolge de met den Directeur hoofdelijke stemming besloten,dat omtrent van de Roosendaalsche Maatschappij tot Exploitantie van deze aangelegenheid de geheimhouding Onroerende goederen gevoerde onderhandelingen door deze zal zijn opgelegd. gg&. het aanbod is gedaan tot verkoop van l°.alle haar toebehoorende terreinen (circa 27 H A) gelegen tusschen de Bredasche Baan, de Hooge vaart, de Burgerhoutsche straat en den Boulevard voor de som van twee gulden per vierkanten meter, en 2°.alle haar toebehoorende terreinen (circa 17 H.A gelegen tusschen de Bredasche Baan, de op een bij het aanbod behoorende teekening aangegeven roode lijn,loopen- de in hoofdzaak in de richting Noord-Zuid van de Bredasche Baan Baan naar de Burgerhoutsche straat, de Burgerhoutsche straat en den Boulevard voor de som van drie gulden per vierkanten Meter, terwijl de hoofdwegen, in de terreinen gelegen, gratis in eigendom zouden worden afgestaan en de boomen, op de wegen wassende, in den koop zouden zijn begrepen. Hij zegt,dat Burgemeester en Wethouders de prijzen te hoog vinden en hebben overwogen, welke voorstellen zij de Maatschappij konden doen;dat zij daarbij overwogen geen meerde ren grond te moeten koopen dan die, gelegen ten westen van de op de teekening aangegeven roode lijn, en de Maatschappij een prijs van f 10.000.- per H.A. te moeten aanbieden, aanvanke lijk met inbegrip, doch daarna zonder inbegrip van de gepro jecteerde wegen, doch in elk geval met uitsluiting van de Van Gilselaan,de Kapellerlaan en het bij de verbinding dier lanen gelegen plein, doch dat zij, in aanmerking nemende, d$t indien de Maatschappij hetzij weigerde, hetzij toesloeg, in alk ge val Burgemeester en Wethouders het verwijt kon treffen, in het eene geval te weinig, in het andere te veel te hebben aangebo den, gemeend hebben den Raad te moeten voorstellen zelf den prijs voor het te doene aanbod te bepalen. Door de leden wordt vervolgens inzage genomen van de teekening,Verschillende leden geven als hunne meening te ken nen, dat de gevraagde prijs te hoog is.Na verschillende bespre kingen, waarbij nog wordt medegedeeld, dat de prijs aan de bouwvereenigingen "st.Benedictus""St.Joseph" en"öns Ideaal" gevraagd, respectievelijk f 3.50, f 2.90 en f 4.25, f 2.40 en f 1.60 bedragen, stelt de heer Verheijen voor Burgemeester en Wethouders, behoudens nadere goedkeuring van den Raad en van Gedeputeerde Staten te machtigen tot aankoop van al de gronder gelegen ten westen van de op de teekening aangegeven roode lijn voor den prijs van hoogstens f 190.000.-, zijnde deze som berekend naar een prijs van f 1.65 per M2, die van de bouwvereeniging "Ons Ideaal" is gevraagd. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 4