VERGADERING VAN MAANDAG, 28 JUNI 1920. "f-44+44 44 4-f 4 4 Geopend te 4 uur des namiddags. VOORZITTER; de Burgemeester, de heer A.L.G.H.M.COENEN Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren A.W.Braat en A.Iïeerma van Voss, Wethouders, en de heeren P.J.Raats, 0AValkenburgpc.MKonings,A.A.JongeneelenA.FVos ,GA van Dorst,J.Verheijen,J.A.Cvan Gastel,A.B.K.Steyaard,P.Geel sen, J.A.Voeten,K.F.W.M.van ?/ely en J.Vos,leden. SECRETARIS; de heer A. A.RADEMAKERS DE VOORZITTER deelt allereerst met betsskking tot pumt 4 van de agenda voor de openbare vergadering van dezen dag aan de orde de vraag, of de Raad het aantal onderwijzeres- sen^aan school A met één wanscht uit te breiden.Afgezien hiervan deelt hij mede, dat met het oog op de totstandko ming van de nieuwe wet op het lager onderwijs vele verande ringen in de bestaande scholen en het daaraan verbonden personeel te wachten zijn, dat n.1. wellicht velen ven het onderwijzend personeel op wachtgeld zullen worden gesteld, zoodat het aanbeveling verdienen zou het vast personeel aan school A niet uit te breiden.Zulks kan te beter nu aan school A tijdelijk werkzaam is de onderwijzeres, die anders door Burgemeester en Wethouders voor eene-vaste benoeming als no.1 zou worden voorgedragen.In verband met een en an der hebben Burgemeester en Wethouders gemeend die voor dracht alsnog niet aan den Raad te moeten overleggen,doch dat zij bereid zijn zulks te doen, indien de Raad de vaste aanstelling zou verlangen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de benoe ming vooralsnog aan te houden en punt 4 van de agenda der openbare vergadering af te voeren. DE HEER HEERMA VAN VOSS, het woord verkregen hebbende deelt

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 3