VERGADERING VAN ZATERDAG, 29 MEI 1920. 44- Geopend te 11 uur des voormiddags. VOORZITTER; de Burgemeester, de heer A.L.G.H.M.COENEN Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren A.W.Braat, en A.Heerma van Voss, Wethouders en de heeren C.A.Valken- burg, A.B.K.Steyaard, P.Geerssen, P.J.Raats, J.A.Voeten, A.F.Vos, G.A.van Dorst, J.A.C.van Gastel en J.Vos, leden. SECRETAR3B de he er AARADEMA KERS Ingekomen is een telegram van den heer Verheijen, dat hij wegens eene vergadering elders niet kon aanwezig zijn. De notulen van het verhandelde in de vergaderingen van 22 September, 13 November en 30 April j.1. worden on veranderd goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde is; BEHANDELING VAN RECLAMES HOOFDE LIJKEN OMSLAG. .DE VOORZITTER stelt aan de orde de door de Commissie ad hoe ingediende voorstellen betreffende de verschillende ingekomen bezwaarschriften tegen de aanslagen in den hoof dei! jken omslag. Bij de daarop volgende behandeling dier voorstellen geven de heeren van Gastel,Voorzitter, en Valkenburg en Voeten, leden dier Commissie eene uiteenzetting van de wij- ze, waarop door hen in hunne vergadering de reclames zijn behandeld.De heer Valkenburg geeft hierbij aan Burgemeester en Wethouders in overweging in de plaatselijke pers eene ampele uiteenzetting te geven van de wijze, waarop de aan slagen worden tot stand gebracht .Daarbij zou dan vooral moeten uitkomen, op welke jaarinkomsten de aanslag is ge baseerd.Het is spreker bij de bespreking met verschillende reclamanten gebleken, dat te dien aanzien soms de meest volslagen onkunde heerscht en dat door hen niet zou zijn gereclameerd sjv~

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 2