III. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van de rooilijn in de Stoopstraat. De heer ïïeerma van Voss deelt mede,dat in verhand met den- verkoop van den aan de Stropstraat gelegen aan particulieren toe behoorenden grond in kavels voor bouwterrein door Burgemeester en Wethouders wordt voorgesteld voor de Stoopstraat de rooilijn vast te stellen,zooals die voor de leden uit eene daartoe opgemaakte teekening kan blijken en wel zoodanig,dut die straat een breedte zal verkrijgen van tien meter en dat bij de aansluiting aan de Kalsdonkschestraat,de breedte wegens thans aldaar geplaatste huizen voorloopig slechts acht meter z 1 blijven.Hij zegt,dat het de bedoeling is dat aan de eigenaarsdie daardoor 'eenige meters grond buiten de rooilijn ongebruikt zullen moeten laten liggen, geen vergoeding zal worden gegeven. Nadat door de leden van de teekening is inzage genomen /wordt besloten dit voorstel in openbare vergadering in stemming te bren gen. IV. Behandeling van reclames hoofdelijken omslag. Overgegaan wordt tot de behandeling van eenige reclames hoofdelijken omslag,die door Gedputeerde Staten aan den Raad ter fine van advies zijn gezonden. Nsmeris de Commissie ad hoe deelt de heer Verheyen onder het geven van de noodige toelichting de door die Commissie gedane vooj stellen mede.Overeenkomstig de voorstellen der Commissie wordt be sloten. Nadat door den Voorzitter op de vraag van den heer van Dorst is medegedeelddat de Burgemeester geen ontheffing kan verleenen van de bepalingen,welke door den Minister van Landbouw zijn vast gesteld tot wering van de veepestwordt in openbare vergadering overgegaan. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 16