weging voor verderen .woningbouw grond in optie te zien te krijgen van den heer Verheyen. De heer Heerma van Voss zegt,dat met den grondaankoop,waar toe thans is besloten in de toekomst nog geen voldoend aantal woningen zal kunnen gebouwd worden en dat met de idee van den heei Konings bij volgende aankoopen kan worden rekening gehouden. Voorstel van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot de van gemeentewege in,,De Grondwet" geplaatste publicatiën. De Voorzitter deelt mede,dat tot het begin van dit jaar voor de plaatsing van de gemeentelijke publicatiën in,, De Grond wet" aan de administratie dier courant eene som werd uitbetaald van f.100,- per jaar,dat wegens de stijging van de arbeidsloonen en papierprijzen dit bedrag veel te laag is geworden en genoemde administratie daarom eene verhooging van dat bedrag heeft ver zocht er: wel tot f.150,- per kwartaal.Ei j deelt mede dat Burge meester en Wethouders hebben besloten met ingang van 1 Juli j.1. bij wijze van proef een bedrag toe te staan van 6 cent per regel, welk bedrag de regel aan de administratie zelve ook kost en dat daarmede genoegen is genomen.Voor den termijn var: l Januari - 1 Juli 1920 nu verzoekt de administratie een bedrag van f.150,- per '-wartaal .Hi j zegt,dat Burgemeester en Wethouders voorstellen dit verzoek toe te staan en deelt nog mede,dat in de eerste helft van dit. jaar gemiddeld 4000 regels per k arta 1 gezet werden. De heer Steyaard verklaart zich tegen het voorstelwaar De Grondwet" toch steeds plaatsruimte genoeg had voor de publi caties en de heer van Poll-Suykerbuyk dikwijls genoeg blij zal geweest zijn,dat zijn courantje met de publicatiën vol kwam. De heer Verheyen doet daartegenover als zijn meening uit komen, datwaar het vroeger gegeven bedrag van f .100,- werd vast gesteld vóór den oorlog,zoodat men,rekening houdende met den toe stand van 1920,een bedrag van f.300,- voor een half jaar niet on billijk is te achten. Besloten wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders in openbare vergadering is stemming te brengen. III.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 15