|;eg te ld, waar toch gebleken is dat noch de drie bouwvereenigingen noch Burgemeester en Wethouders grond tegen 1 ageren prijs kon verkri jgen. De heer Verheyen zegt dat toch in een ander gedeelte der gemeente grond in koop is gegeven voor f.1,65,die toch heel wat gunstiger was gelegen dan de grond van „Ons Ideaal" en wel in 't geheel 6-g H.A.terwijl toch door geen der bouwvereenigingen om dien grond is gevraagd. De heer Valkenburg merkt op,dat nog na den voorgestelden aankoop grond zal benoodigd blijven en dan kon getracht worden de door den heer Verheyen bedoelden grond in optie te krijgen. De heer Heerma van Voss zegt dat deer den voergêstelden aan koop den prijs van den grond in de gemeente toch niet in de hoogt wordt gejaagd,waar het toch alleen de gemeente is,die den grond kan doen bebouwen;verder doet spreker uitkomen,dat de eigenaars van den grond geen concurrentie hebben,dat; de grond is gebleken goed geschapen grond te zijn,dat op een gedeelte zelfezand kan worden uitgezet,en dat daar de ligging bij slot van rekening eene quaesti van appreciatie is,bij bebouwing van den grond in quaesti toch aan de kom der gemeente wordt aangesloten Ook de he eren Konings en Raats verklaren zich voor het voor stel van Burgemeester en Wethouders,dat na nog eenige verdere be spreking zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. Met betrekking tot de geheimhouding vraagt de heer Heerma van Voss in zooverre ontheffing daarvan,dat hij aan het bestuur van Ons Ideaal" kan mededeelen,dat, en waarom de Directeur van de Maatschappij voor onroerende goederen van meening was,dat de optie niet kom worden overgedragen. De heer Verheyen me ent,dat de heer Heerma van Voss daarom trent geen ontheffing van de geheimhouding behoeft,waar het door hem bedoelde buiten d.e vergadering te zijner kennis is gekomen; deze meening vindt algemeene instemming,zoodat de bedoelde ont heffing niet wordt no odig geacht. De heer Konings geeft het Dagelijksch Bestuur nog in over weging

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 14