inbegrepen,terwijl omtrent het behoud van de hoofdwegen,het aan sluiten van meerdere wegen daarop enz. de bepalingen van het con cept-contract van optie van,, Ons Ideaal" met uitzondering dan van die van artikel 6 zouden behouden blijven .Namens Burgemeester en Wethouders stelt hij voor den grond onder de door hun aangegeven voorwaarden te koopen. De heer Verheyen verklaart zich,hoewel hij meent dat het gemeentebestuur dank kan gebracht worden voor wat het in deze heeft gedaan,niet voldaan.Hij vindt den gnvraagden prijs veel te hoog.Hij brengt in het midden,dat door het toestaan van een prijs van 1.70 per M2 voor grond in dat gedeelte van. de gerne ente ,den prijs van den grond in de gemeente in het algemeen en derhalve ook veel te hoog wordt gefixeerd.Naar sprekers oordeel zou de Raad hier een ramp halen ovër de bouwnijverheid in deze gemeente. Hij zou er dan ook voor zijn tot het verkrijgen van den benoodig- den grond tot onteigening ingevolge de. woningwet over te gaan. De heer Heerma van Vo©s brengt onder het oog dat de be hoefte aan woningen met den. dag grooter wordt,dat het niet vast staat,dat met onteigening een lageren prijs zal verkregen worden, doch dat het daardoor veel langer zal duren voor tot bouwen zal kunnen worden overgegaan.Spreker blijft er bij,dat het in allen deele raadzaam is den grond thans te koopen en meent,dat het be sluit van Burgemeester en ..ethouders niet anders dan aangenomen mag worden. De heer Steyaard brengt in het midden,dat volgens vroeger gevoerde onderhandelingen de gemeente grond had moeten koopen voor f,2,- en f.3,- en het nu reeds een flinken stap vooruit is, dat grond voor f,1,70 kan verkregen worden.In vergelijking met den nrijs de vorige vergadering gegeven voor den grond der Onder linge bouwvereeniging acht hij den prijs bovendien niet te hoog en niet onbillijk.Waar ook hij van meening is dat met onteigening maanden zullen heengaan,verklaart hij zich voor aankoop. De heer Valkenburg vereenigt zich geheel met de argumenten van den heep Steyaard en deelt mede,dat er toch geen bezwaar tegen bestaat,dat door den voorgestelden aankoop een norm wordt geste ld,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 13