deelt mede,dat Burgemeester en Wethouders overeenkomstig het in de vorige vergadering genomen besluit met het bestuur van de bouwvereenigingOns Ideaal" hebben onderhandeld,dat dat bestuur daarbij heeft overgelegd een contract van optie dat evenwel niet door de eigenaars v-n den grond geteekend was,dat het bestuur er van overtuigd wasdat de eigenaars zich n-ar zij verzekerd hadden aan dat contract zouden houden,terwijl het bestuur na meerdere gehouden besprekingen £ich bereid verklaarde de optie aan de ge meente over te doen zonder eenige voorwaardedoch alleen in het vertrouwen,dat de gemeente den grond onder de bouwvereenigingen naar recht en billijkheid zou verdeelen.Overeengekomen werd,dat Burgemeester en Wethouders zelf met de Directie der Maatschappij zouden spreken,ten einde de in de optie- onder artikel 6 voor komende bepaling,dat het bestuur v-an Ons Ideaal op geen anderen grond zou mogen bouwen en die,wanneer de gemeente den grond kocht, geen zin haddaaruit gelicht te krijgen en tevens om te voorkomen dat de grond tweemaal,n.1eerst op Ons Ideaal" en daarna op de gemeente zou moeten worden overgeschreven. Bij die bespreking deelde de Directeur der Maatschappij mede,dat hij aan het contract van optie,dat immers door hem niet geteekend was,geen waarde toekende,dat dit wel de voornaamste voorwaarden van overdracht bevatte,doch nog andere in overleg met den notaris moesten worden opgemaakt,en dat het in geen geval de bedoeling was geweest en het ook gezegd wasdat het Bestuur van Ons Ideaal" de optie aan een ander kon overdoen.Bij overdracht der optie zou hij dan ook geene medewerking verleenen.Wel ver klaarde hij zich bereid met het gemeentebestuur onmiddellijk rechtstreeks te onderbandelenBij die onderhandelingen werd over eengekomen dat de prijs van.den grond zou zijn f .1.70 per M^,dat. de gemeente den koopprijs eerst zou behoeven te betalen binnen twee jaar na het verlijden der definitieve koopacte en van dat verlijden af tot het betalen der kooppenningen zou berekend worden 5% rente per jaar,en dat niet alleen de boomen op de hoofd wegen,doch ook die op de zijwegen staande in den koop zouden zijn inbe grepen,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 12