VERGADERING VAN VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1920 Geopend te lo| uur des voormiddags Voorzitter de heer A.G.Braatwaarnemend Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heer A.Heerma van Voss, wethouderen de heeren J.A.Voeten,P.J.Raats,J.Verheyen,A.A.Jonge- neèlen,C.A.V lkenburg,A.D.K.Steyaard ,F.Geerssen,P.C V.Konings en G.A.van, Dorst. Op verzoek v n den Voorzitter geeft de Secretaris voorlezen van de notulen der vorige vergadering. N ar aanleiding hiervan merkt de heer Verheyen op,dat naar zijn inzien bij de redenen,welke de heer Henrma van Voss in de vorige vergadering heeft opgegeven omtrent het tekort aan steen kolen op de gasfabriek nog zijn te voegen,dat de steenkolen door liggen en broei in volume verminderen,hetgeen niet als fabrieks- veelies is te bese||ou'.ven,terwi jl het te kort verder nog kan ont staan zijn door onjuiste meting en door hoog Watergehalte bij het inbrengen der kolen. De heer Steyaard zegt,dat hij bij nadere berekening tot de conclusie is gekomen,dat de vermiste 7000 H.L. 60 waggons of een geheelen steenkolentrein uitmakenzoodat er wel iets heel bijzon ders moet gebeurd zijn,daar eene dergelijke vermissing anders on mogelijk is. De heer Verheyen geeft daartegenover als zijne meening te kennen,dat hij het gebeurdewaar dit over een termijn van zeven jaar liep,om de opgegeven redenen zeer wel mogelijk acht. De notulen worden daarna met algemeene stemmen goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde is: I. Voorstel van Burgemeester en Wethouders omtrent den aankoop van grond voor woningbouw. Op voorstel van den Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming .besloten omtrent de hierover te do ene mededeelingen en te houden besprekingen de geheimhouding op te leggen. De heer Heerma van Vosswethouder van openbare werken, deelt

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 11