beter is dat de eigenaar hier niets van weet,ten einde de koopprys zoo laag mogelyk te houden. Hy zegt,dat het» zelfde het geval is met het terrein op den hoek van de Dwarskade en de Badhuisstraat; ook hier zal de gemeente om een goeden toestand te scheppen tot koop moeten over gaan en dat het wellicht het beste zal z#n,dit nu te doen,omdat het later weer meer zal kosten,als er een nieuw gebouw zal gesticht zyn. De Voorzitter zegt,dat Burgemeester en Wethouders den eigenaar voor het terrein op den hoek van de Bad huisstraat een bod gedaan hebben van f 6000,-,doch dat deze niet daarop is ingegaan. Hy zegt,dat Burgemeester en Wethouders de gevraagde som van f 10.000,- te hoog vinden. By de verdere bespreking blykt er in de vergadering weinig genegenheid te bestaan om overeenkomstig het idee van den heer Steyaard tot aankoop van beide terreinen over te gaan en een voorstel in dien geest geen voldoen de ondersteuning zou vinden. Niet noodig wordt het ge acht, omtrent het in deze vergadering besprokene de geheimhouding op te leggen. Vervolgensjwordt het comité-generaal,niemand meer daarin het woord verlangende,doèr den Voorzittei^opgeheven en in openbare vergadering overgegaan. DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1919 | | pagina 8