VERGADERING VAN DONDERDAG, 13 NOVEMBER 1919, Geopend te 12|r uur des namiddags. VOORZITTER de heer Coenen, Burgemeester, Tegenwoordig met den Boorzitter de heeren A.ÏÏ.Braat Wethouder en de heeren Jac.Vos,J.A.Voeten,A.A.Jongeneelen A.B.K.Steyaard,F.Geer3sen,P.J.Raats,K.F.W.M.van Wely.A.F. Vos,J.Verheyen,G.A.van Dorst,0.Valkenburg,J.A.O.van Gastel en A.J.M, de Bruyn,leden. Secretaris de heer A.A.Rademakers De Voorzitter stelt voor met het oog op het vergevorderd uur de voorlezing van de notulen van vorige vergaderingen tot eene volgende vergadering aan te houden. De heer Steyaard vindt het uitstellen van het voorle zen der notulen verkeerd,daar het aantal voor te lezen notu len op die wyze moet oploopen. Hy verzoekt den Voorzitter daarom de agenda's voor de vergaderingen niet zoo lang te maken,zoodat wanneer de zaken dan zakelyk worden afgedaan er ook voor het voorlezen der notulen tyd kan overblyven. Hy zegt,dat hy gaarne de voorlezing gehoord zou hebben van de notulen van 30 Augustus j.1.,doch dat hy thans wel er mede accoord kan gaan,dat de üotulen een volgenden keer worden voorgelezen. De Voorzitter zegt,dat,wat het voorlezen der notulen van de vergadering van 30 Augustus j.1. betreft,hy de vraag daartoe van den heer steyaard had verwacht,daar de Inzage van de notulen door den heer Steyaard aan den Secretaris en aan Burgemeester en Wethouders Is gevraagd,doch door dezen geweigerd. Hy zegt,dat het hem verwonderd heeftdat,waar blyk- baar in de op 22 September j.1. gehouden besloten zitting de notulen van de zitting van 30 Augustus j.1.niet werden voorgelezen,de heer Steyaard niet van de gelegenheid heeft gebruik gemaakt,voorlezing dier notulen te vragen.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1919 | | pagina 5