De heer Konings zegt eveneens tegen het gezegde van d - r den heer Steyaard te meeten epkemenjdat de toestand niet ze® gedrukt'isals de heer Steyaard laat voorkomen,heeft naar spreker zegt, de laatst^ gehouden kermis wel bewezen, teen werkelijk niet alleen deer de kapitalisten kermis n:Zp:K -Jr. 'j :/5j -r., - r - werd geheudeh. Dat er •n'tevredenhêid heerscht ,geef t spre- beheertHij wijst erop,dat alles ep de schouders van de kapitalisten wordt geschoven en zegtdatwanneer de kapi talisten zouden verdwijaen,het er met de arbeiders en den 1 middenstand treurig zeu uitzien. De heer Valkenburg zegt,dat de heer Steyaard ziÜ^ vergist en dat het vergissen bij diens partij epidemisch schijnt te zijn,waar hij het doet veerkomen,dat hij dèsver- tegenweerdiger van de arbeiders verklaart, dat deze geen feest willen. Spreker stelt r tegenoverdat de leden van de R.K. "Benden,die verreweg 'het grootste gedeelte van de r arbeidende bevelking uitmaken,zich allerminst met de in zichten van den heer Steyaard vereenigen. Hij wijst erop, hoe die leden zich trouw en aanhankelijk hebben getoond aan Onze Vorétin,trouw zijn aan wet en gezag,dankdien^J|n in de' vërscgillende kehkett hebben gehouden en niet tegen feestviering zijh,zeoals de heer Steyaard meent. Spreker geeft dén heer Steyaard in overweging voortaan zakelijk te willen blijven,daar hij',wanneer hij niet voor het wezen lijk belang der ahbeiders werkt,hij de R.K. kébeiders steeds tegenover zich zal vinden. De heer Steyaard zegt de verschillende deer hem aan- gehaalde punten naar veren te hebben gebracht,om te doen uitkomen,dat er geen reden is om feest te vieren; hij blijft bij zijne meening,dat het met de arbeidende klasse treurig gesteld is; hij wijst op den z.i. treurigen toestand toestand van de bestrating en behuizing in de buitenwijken, haalt aan,hoe iemand op den Nieuwenberg als 't ware in een varkenshok!verblijf houdt en blijft den oorlog en de vele ellende,die deze gebracht heefttoeschrijven aan de kapitalistische klasse. De heer Verheyen wil alleen opmerken,dat toch zeker, wat dit laatst© betreft,de heer Steyaard zich aan eene historische enjuistheid schuldig maakt,daar toch ook de socialisten in Duitschland medewerkten tot het aannemen der oorlogsbegroetingen,in Engeland de labeurs mede voer den oorlog waren en in Frankrijk de socialisten de meerderheid in de Regeering hebben. Op verzoek van den Voorzitter geeft de Secretaris vervolgens voorlezing van het van het Hoofdcemité inge komen verzoekschrift met daarbij beheerende memorie van toe lichting. Na bespreking van enkele der in de toelichting voor komende posten en de mededeeling van den Voorzitterdat de gehouden collecten het versieren van de verschillende wijken ten doel hebben,zeedat hieromtrent ook niets in de begBOBÜng van het Hoefdcemite voorkomtword t tot het ne men van eene beslissing in openbare vergadering overgegaan. DE SECRETARIS, pg VOORZITTER, f i. f %:r i 4 ,n ,.>r fV V pif) v:rvt kér tWehij* wijt' dit aan de' pahtij',waartee de heer Steyaard O T '7>- ...f r- i. s rf r j J- Kif.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1919 | | pagina 4