m of ook voor bót komende winterseizoen zal worden overge gaan tot den aankoop van hout en turf evenals zulks in den vorigen winter geschieddewórden Burgemeester en Wet houders gemachtigdna overleg met de Brandstoffencommissie tot den aankoop van hout en. turf over tel gaan, terwijl aan hunne prudentie.wordt overgelaten,of hout en turf zal worden-aangekocht in zoodanige hoeveelheiddat ook beter gesitueerden in de gelegenheid zullen worden gesteld,die brandstof van de-gemeente aah tè koopen. Mét betrekking tot het voorstel omtrent de combinee- rimg der bedrijven deelt de Voorzitter mededat de ver^^ schillende Commissien en Burgemeestér én Wethouders met elkander zijn accoord gegaan om de jaarwedde van den nieuw te benoemen bedrijfsdirecteur te bepalen op vier duizend gulden 4000,-) met vier tweejaarlijks che verhoogingen van twee honderd gulden 200,-J tot een maximum van vier duizend acht honderd gulden 4800-) terwijl hem n bovendien vrijw woning,vrij vuurr,vb1j 1'icht^vrij water zal worden toegekend„en eene klndertoèlage van f 75.-per kind en per Inar. Bij de bespreking wordt d« vraag naar voren gebracht, ©f het geen aanbeveling zou verdienen bepalingen op nemen omtrent de bevoégheden die de nieuw te benoemen Directeur moet bezitten,zooals een diploma als ingenieur als anderszins. Besloten wordt hieromtrent geen vereischten te stellen Verder wórdt Burgemeester en Wethouders machtiging verleendindien zulks met het oog op den een of anderen sollicitant noodig óf gewenscht mocht zijn,voor dezen het uitzicht te openen,dat hem..bij in-functie-treding reeds een of meer verhoogingen wegens dienstjaren worden toe gekend, •- r" r ';"o Tot de toekenning van de bovenvermelde jaarwedde met met periodieke verhoogingen en verdere emolumenten wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming besloten. Vervolgens wordt op voorstel van den Voorzitter in openbare vergadering overgegaan. Te elf uur wordt opnieuw comité-generaal gehouden. Behandeld worden de door Burgemeester en Wethouders opgemaakte suppletoire kohieren van den hoofdelijken omslag, dienstjaar 1918. Na die behandeling wordt besloten tot de vaststelling der suppletoire kohieren in openbare vergadering over te gaan en wel het eerste suppletoir kohier tot een bedrag 5 van 11053,58, het tweede van 5498,48 en het derde van 2472,75. Vervolgens wordt de openbare vergadering heropend. DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1919 | | pagina 2