- V' f -r VERGADERING. VAN ZATERDAG, 30 AUGUSTUS 19190 Geopend te' 10 uur: des voormiddags. n J 'i.i Voorzitten de heer AeLr.G'.HM0OENENvBurgameester. 1 Jr. 'Tegenwoordig met den Voorzitter de. hearsn P.C.M.HO- C-v-MINSS' encMwW.M.VANoWELY* wethouders en de heeren J.A. Cns "i-.jjj n VOETEN', AaA; JQNGENEELEN-? J.VERHEVEN, A.W.BRAAT, JAC.VOS, t - '.f j-\J AiHEERMA VAN VOSS, G-.J .KONINGSA.P.VOS, E.H.M.VAN WELY, J'.A.C.VAN GASTEL, G.A. VAN DORST en AèJ.M.DE BRUYN. Secretaris de heer AARADEMAKERS -Sc'."-:--"- Jfi'ïiinc De-Voorzit ter deelt; mede-,dat dit comité-generaal in hoofd-zaak wordt belegd om,wanneer door sommige leden nadere JtM ".-hu. i inlichtingen mochten worden gevraagd'omtrent het voorstel r"" ""v door de Gascommissie ,Watarl® idingcommissie en Electriciteits ba;vslIj t tv Commissie.-: en Burgemeester en Wethouders in gecombineerd# ris»v vergadering met betrekking-(t@t' de .bombineering van de be drijven Vastgesteld,dez® den leden alsnog zouden kunnen Diari I y ww e .tge&éVéjfOrowUaÉus fnefcnerf trio* béesJtub «ïeiv n®. -- 1 11V', vtrfoJH5j steit-kfererder, voor allereerst, over te gaan tot de behandeling van d© op de agenda dezer vergadering voorfeo- /-cv mende punten,welke in elk geval in comité-geberaal die- r- :i r- nen. behandeld- terporden. r -r.. i i Dienovereenkomstig wordt'besloten» ol Achtereenvolgens ^ordent aangenomen de door de Commissie belast met de behandeling v.an jbe?wararschriften in zak© ;I'r,f3 e o rf 08 hoofde lijken; omslag gedane voorsiterlien tot behoudverminde- i<r0, 8'; ring en schrapping van,'V©rschillende aanslagen. 1 neb Over het? door d® Commissie gedane voorstel betreffende J i «es >b -roofden; af trek Mm de-.ooriogawinstbe.la'Sting van het inkomen, i 'waarnaar-dé aahslag wordt berekend',wordit na bespreking evenweligeen beslissing genomen,doch.besloten in een volgend comité-geniaal hierop terug te kom%ifc^ f fxf-m-. Ingevolge de.door den Voorzitter gestelde vraag,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1919 | | pagina 1