Kerkdorp Wout/se Plantage Van de 15 aldaar gevestigde winkeliers verklaarden zich 4 winkeliers of 27% voorstander van een algehele verplichte zondagsluiting, 4 winke liers of 27% tegenstander, terwijl 9 winkeliers of 46% niet geantwoord hebben en derhalve geacht kunnen worden geen interesse te hebben voor deze aangelegenheid. 27% van de winkeliers in dit kerkdorp heeft instemmend gereageerd en 27% afwijzend, terwijl 46% door niet te reageren geen belangstelling heeft getoond. In dit geval meent de Kamer echter wel dat er sprake is van een plaatselijke omstandigheid"in verband met de recreatie. Het uitgestrekte bosgebied van de Wouwse Plantage wordt voornamelijk in de zomermaanden door een groot aantal toeristen bezocht. Er zijn ook twee campings. Deze plaatselijke omstandigheid rechtvaardigt naar de mening van de Kamer zeker de openstelling van winkels op zondag, doch zou deze openstelling beperkt moeten blijven tot de winkels in levens- en genotmiddelen en de winkels op de beide campings in dit kerkdorp. Van de 5 geënquêteerde levensmiddelenwinkels hebben zich 2 winkeliers of 40% voorstander verklaard en 3 of 60% (waaronder de camping, die een kampwinkel heeft) tegenstander. Gezien het vorenstaande adviseert de Kamer de zondagsverkoop door de winkels in het kerkdorp Wouwse Plantage te handhaven voor winkeliers in levens- en genotmiddelen en kampwinkels. Blijkens een ons verstrekt telefonisch advies stelt de Kamer voor, voor kampwinkels de zondagsluiting verplicht te stellen na 8 uur n.m. Wij stellen U voor de winkelsluitingsverordening in die zin te wijzigen, dat het voortaan alleen voor de levens- en genotmiddelen winkels in het kerkdorp Wouwse Plantage zal zijn toegestaan deze op zondag tot 12 uur v.m. voor het publiek geopend te hebben, alsmede voor de kampwinkels aldaar en eventuele in de toekomst ook elders te vestigen kampwinkels tot 8 uur n.m. Ons voorstel is derhalve te besluiten conform het advies van de Kamer van Koophandel, wat wij voor U ter inzage hebben gelegd. Wouw, Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 8