Voorstel tot wijziging van de Verordening op de heffing en .invordering van keurlonen in de gemeente Wouw. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 22 oktober 1968, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 februari 1969, nr. 15, is vastgesteld de verordening op de heffing en invordering van keurlonen in de gemeente Wouw. De Commissie van Advies, bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling, gesloten met de gemeente Roosendaal en Nispen en enige andere gemeenten, ter uitvoering van de in de Vleeskeuringswet gestelde bepalingen voor keuring van vee en vlees, is in haar vergadering van 2 juli 1970 akkoord gegaan met de verhoging van de tarieven voor keurlonen. Deze verhoging is noodzakelijk in verband met de stijging van de kosten welke de Gemeenschappelijke Regeling met zich meebrengt. Ingevolge het bepaalde in artikel 4, lid 2, van de hiervoor aangehaalde Gemeenschappelijke Regeling, zullen deze nieuwe tarieven voor keurlonen gaan gelden in alle bij de"Vleeskeuringskring Roosendaal ca." aangesloten gemeenten. Te Uwer oriëntatie is de thans geldende verordening voor U ter inzage gelegd. Wij stellen U voor om conform het voor U ter inzage gelegde concept vast te stellen de 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van keurlonen in de gemeente Wouw. wouw, 2 1 SE?. 1970 Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 84