Voorstel betreffende wijziging van de winkelsluitingsverordening Aan de Raad, De afdeling Wouw van het Ned« Kath. Ondernemersverbond heeft bij brief van 6 oktober 1969 een verzoek ingezonden om de in de gemeente Wow geld'-inde winkelsluitingsverordening zodanig te wijzigen, dat het voortaan verboden zal zijn op zondag een winkel voor het publiek geopend te hebben in Wouw en Heerle, eventueel met uitzondering van Moerstraten en Wouwse Plantage» Wij hebben de Kamer van Koophandel te Breda gevraagd ons omtrent het \firzoek te adviseren» Door de Kamer werd daartoe een enquête gehouden onder de daarvoor in aanmerking komen de bedrijven. Bij brief van 15 december 1969 heeft de Kamer ons het resultaat van die enquête medegedeeldo Resumerend per kerkdorp luidt het advies als volgt: Kerkdorp Wow Van de 54 aldaar gevestigde winkeliers verklaarden zich 26 winkeliers of bijna 50% voorstander van een algehele verplichte zondagsluiting, 8 winkeliers of 15% tegenstander, terwijl 20 winkeliers of 37% niet geantwoord hebben en derhalve geacht kunnen worden geen interesse te hebben voor deze aangelegenheid. Gezien het feit dat 50% van de winkeliers instemmend heeft gereageerd en slechts 15% afwijzend, terwijl 37% van de winkeliers door niet te reageren getoond hebben geen belangstelling te hebben, adviseert de Kamer tot invoering van algehele verplichte zondagsluiting voor de winkels in het kerkdorp Wouw» Kerkdorp Heerle Van de 23 aldaar gevestigde winkeliers verklaarden zich 10 winkeliers of 43% voorstander van een algehele verplichte zondagsluiting, 4 winkeliers of 17% tegenstander, terwijl 9 winkeliers of 39% niet geantwoord hebben en derhalve geacht kunnen worden geen interesse te hebben voor deze aan- gaegenheid Gezien het feit dat 43% van de winkeliers instemmend heeft gereageerd en slechts 17% afwijzend, terwijl 39% van de winkeliers door niet te reageren getoond hebben geen belangstelling te hebben, adviseert de Kamer tot invoering van algehele verplichte zondagsluiting voor de winkels in het kerkdorp Heerle» Kerkdorp Moerstraten Van de in dit kerkdorp geënquêteerde 5 winkeliers heeft geen enkele winkelier gereageerd. Hoewel zich geen enkele winkelier heeft uitgesproken als voorstander van een algehele verplichte zondagsluiting, kan de Kamer voor dit kerkdorp toch geen ongunstig advies uitbrengen, aangezien artikel 11 lid 2 der Winkelsluitingswet alleen spreekt van "plaatselijke omstan digheden", waarbij echter de enkele wens van de betrokken winkeliers niet als zodanig kan worden aangemerkt. Daarom zijn er naar de mening van de Kamer voor het kerkdorp Moerstraten geen plaatselijke omstandig heden, die zondagsverkoop nodig maken.

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 7